Back

ⓘ Al-Ghazali
Al-Ghazali
                                     

ⓘ Al-Ghazali

Abū Hāmid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazālī nyaéta saurang pamikir tur praktisi atikan anu icikibung ku cara langsung. Téologi atawa élmu kalam jeung filsafat ogé mangrupa élmu anu diteuleuman ku anjeunna. Ninggang mangsa di ahir hayatna, Al-Ghazali ninggalkeun sagala panalungtikanna anu saterusna éstuning tasawuf anu jadi pacekelan nyatana jalan Sufi téa anu dipilihna.

                                     

1. Lalakon Kahirupan

Al-Ghazali gumelar di Ghazaleh, hiji désa di deukeut Tus di daérah Khurasan Pérsia dina taun 1058 Maséhi. Anjeunna katurunan persia ogé patula-patali jeung kulawarga raja-raja Saljuk anu maréntah daérah Khurasan, Jibal, Irak, Jazirah, Pérsia jeung Ahwaz. Kolotna digaé minangka tukang mintal wol anu dina basa Arab disebut gazzal. Bapana jalma miskin anu jujur, hirup tina usaha mandiri, jeung anjeunna mindeng pisan ngadatangan ka bumi para Alim ulama, tolab élmu jeung migawé hadé ka aranjeunna.

                                     

2. Atikan

Al-Ghazali boga saurang adi anu ngaranna Ahmad, duanana jadi ulama agung jeung pengagum sarta nu mikacinta élmu. Ku berkahna pitulung saurang sufi basajan jeung saeutik harta anu diwariskeun ku kolotna, Al-Ghazali jeung dulurna abus Madrasah Tingkat Dasar Madrasah Ibtidaiyah jeung nyangkem élmu-élmu dasar. Guruna anu utama di madrasah éta nyaéta Yusuf Al-Nassaj, saurang sufi anu saterusna ngaranna disebut ogé Imam Al-Haramain, Al-Nassajlah anu mimiti pisan neundeun dasar-dasar pamikiran sufi dina diri Al-Ghazali. Al-Ghazali diajar élmu fiqih, mantiq, ogé ushul.

Anjeunna ogé diajar filsafat tina risalah-risalah ikhwanusshofa karangan Al-Farabi jeung Ibnu Maskawaih, ku kituna ngaliwatan ajaran-ajaran ahli filsafat éta, Al-Ghazali bisa neuleuman paham-paham Aristotélés ogé pamikir Yunani nu lianna. Anjeunna ogé diajar ajaran Islam ti imam Syafii, Haramlah, Jambad, Al-Muhasibi, jeung lain-lain. Al-Ghazali ogé guguru ka imam Abu Ali Al-Faramzi, murid Al-Qusyairi anu kawentar jeung sahabat Al-Subkhi, anjeunna miboga jasa anu gedé dina ngajarkeun élmu tasawuf ka Al-Ghazali. Hiji Mangsa, Al-Ghazali iilueun dina padungdengan jeung sakumpulan ulama ogé para intelék anu dihadiran ku Nidham AlMulk.

                                     

3.1. Karya-Karya Al-Ghazali Kelompok Filsafat jeung Élmu Kalam

 • Al-Mustadhiri pajéntréan-pajéntréan
 • Iljam al-awam an al-ilmil al-kalam ngahalangkeun jalma awam tina élmu kalam
 • Al-Qishasul Mustaqiin jalan pingeun ngabéréskeun pasalingsingan pangedalan
 • Al-Intishar al-lam rusiah-rusiah alam
 • Miyaaru al-Ilmi timbangan élmu
 • Mufsilul khilaf fi ushuluddin misahkeun pasalingsingan danal ushuluddin
 • Al-Maqashidul asna fii maani asmaaillah al-Husna harti ngran tuhan anu Hasan
 • Faishalut tafriqoh bainal Islam wa al-zindiqah bebédaan antara Islam jeung zindiq
 • Hujaitul Haq argumén anu bener
 • Al-Arbain fi ushuluddin 40 masalah ushuluddin
 • Maqashid al-Falasifah tujuan para filosof
 • Al-Munqidz min al-Dhalal pangbébas tina kasesatan
 • Al-Madhnun binAla ghairi ahlihi persangkaan kana lain ahlina
 • Al-Iqtishad al-Itiqad moderasi dina aqidah
 • Al-Qulu al-jamil fi ar-ar-Raddi ala man ghayar al-Injil kecap anu hadé pikeun jalma-jalma anu ngarobah injil
 • Al-Muntahal fiilmi jidal tata cara dina élmu sawala
 • Asraar"Ilmi al-ddin rusiah élmu agama
 • Isbatun Nadhlar ngantebkeun logika
 • Tahaful al- Falasafah karancuan para filosof
 • Mahkum nadhlar metodologika


                                     

3.2. Karya-Karya Al-Ghazali Kelompok Élmu Fiqih jeung Ushul Fiqih

 • Adz-Dzariah ila Makaarim asy-Syariah jalan kana kamulyaan syariah
 • Al-Mustasufa petingan
 • Al-Wasith parantara
 • Al-Wajiz surat-surat wasiat
 • Al-Mankhul adat kabiasaan
 • Al-BBasith babalas anu mijero
 • Khulashatu al-Mukhtashar intisari ringkesan karangan
 • Syifahul Aah fi al-Qiyas wa at-Taliil panyageur anu hadé dina qiyas jeung taalil
                                     

3.3. Karya-Karya Al-Ghazali Kelompok Élmu Tafsir

 • Yaquu at-Tawil fi tafsir at-Tanzil métodologi tawil dina jero tafsir anu diturunkeun
 • Jawaahir al-Quran rusiah anu kawengku dina al-Quran