Back

ⓘ Karna Yudibrata
                                     

ⓘ Karna Yudibrata

 • SGA Bandung, taun 1957
 • SR Tambaksari, Rancah, taun 1951
 • SGB Subang, taun 1954
 • Sarjana muda FKIP Unpad, taun 1961
 • Sarjana IKIP Bandung UPI, taun 1969
 • Program Doktor IKIP Malang, taun 1984 disertasina teu kungsi anggeus.
                                     

1. Kalungguhan

 • Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Sunda, IKIP UPI
 • Pembantu Réktor III, UPI Bandung
 • Sekretaris LPM, UPI Bandung
 • Ketua Biro Orkespra
                                     

2. Organisasi

 • Sekretaris Dewan Kebudayaan Jawa Kulon, taun 1974-1980
 • Ketua OC Aséan Sport Council, taun 1990
 • Ketua Umum LBSS taun 1994-1998
 • Ketua Umum Bapomi Jawa Barat, taun 1987-1992
 • Ketua II PPSS, taun 1966
 • Ketua pelaksana GK Kabumi, taun 1985-1995
                                     

3. Panghargaan

 • Duta besar RI di sajumlahing nagara
 • présidént CIOFF France, taun 1994
 • Satya Lencana Karya Satya, taun 1992
 • présidént Aséan University Sport Council, taun 1990
                                     

4. Karya

 • Perbandingan Struktur Basa Sunda - Bahasa Indonésia
 • Istilah Seni Tari dan Karawitan Sunda, taun 1975
 • Bagbagan Makéna Basa Sunda, taun 1989
 • jeung lianna.
 • Psikologi Linguistik, taun 1998
 • Énsiklopédi Sastra Sunda, taun 1986
 • Undak-usuk Basa Sunda, taun 1991
 • Kanyaah Kolot, taun 1985
 • Rumpaka Lagu dina buku Haleuang Tandang, taun 1975
 • Nganti-nganti Dawuh 1967
                                     

5. Karna Yudibrata ceuk Sobat jeung Muridna

 • Ceuk Dédé Kosasih, Sasauranana éstuning matak genah jeung merenah, leuleus jeujeur liat tali. Malah anjeunna mah kasohor hiji sepuh anu iasa meruhkeun jeung mépés anu keur amarah.
 • Ceuk Iskandarwassid, Ku lilana campur gaul jeung karasa pisan kanyaahna, lila-lila mah ka Kang Karna téh asa ka lanceuk wé. Boh dina keur meunang kabungah, boh dina keur meunang karerepet, kuring tara asa-asa bruk-brak. Ari ayeuna, nu bageur ka kuring téh pangsiun. Bakal langka panggih. Bakal langka tepung, moal bisa laluasa ngobrol. Moal laluasa abring-abringan. Ngan kari waasna. Bati nineungna.
 • Ceuk Amir Suyatna, Anu nganteng saumur-umur, moal poho ku imeutna sok mariksakeun lamun aya mahasiswa nu katarajang gering galingging panas tiris atawa panyakit séjénna. Kang Karna Yudibrata ngajak réréncanganana ngalongok nu keur katarajang gering.
 • Ceuk Duduh Durahman, Taun 60-an Kang Karna gé kungsi ngalaman diopnameu di Cicéndo, najan teu nepi ka kudu dioperasi. Ngan soca wé dipeungpeunan. topéng kaléng! Basa ngalongok bet hayang seuri. Zorro lain, Batman sanés! Éta tuda kana batminton ku kadedemes. Nepi ka kudu ngalaman diopnameu. Lantaran soca kabéntar.kok!
 • Ceuk A. Chaedar Alwasilah, Pa Karna guru, seniman mingpin mahasiswa ku imut. Dina perkuliahan, teu ngarasa dipapatahan ku anjeunna, malah asa dianggap anak. Teu matak asa-asa mun tatanya ngeunaan hal-hal cécék-bocék ogé, najan kitu, ngajawabna téh teu weléh daria.
 • Ceuk Yayat Sudaryat, Karna Yudibrata téh guru, kolot, jeung sobat anu bageur tur asak jeujeuhan. Lain ngan saukur jadi guru, Pa Karna mah sok ngawurukan kawas kolot ka anakna. Karasa pisan minangka gaganti kolot di imah téh, sok ngajujurung kana kaalusan, sarta nyaram milampah kagoréngan.


                                     
 • Suryalaga Holisoh M.E Iskandarwassid Jeihan Juniarso Ridwan Karna Yudibrata Karno Kartadibrata Ki Umbara Kis WS M.A. Salmun Méméd Sastrahadiprawira
 • Suryalaga Holisoh M.E Iskandarwassid Jeihan Juniarso Ridwan Karna Yudibrata Karno Kartadibrata Ki Umbara Kis WS M.A. Salmun Méméd Sastrahadiprawira
 • Suryalaga Holisoh M.E Iskandarwassid Jeihan Juniarso Ridwan Karna Yudibrata Karno Kartadibrata Ki Umbara Kis WS M.A. Salmun Méméd Sastrahadiprawira
 • Suryalaga Holisoh M.E Iskandarwassid Jeihan Juniarso Ridwan Karna Yudibrata Karno Kartadibrata Ki Umbara Kis WS M.A. Salmun Méméd Sastrahadiprawira
 • Suryalaga Holisoh M.E Iskandarwassid Jeihan Juniarso Ridwan Karna Yudibrata Karno Kartadibrata Ki Umbara Kis WS M.A. Salmun Méméd Sastrahadiprawira
 • Suryalaga Holisoh M.E Iskandarwassid Jeihan Juniarso Ridwan Karna Yudibrata Karno Kartadibrata Ki Umbara Kis WS M.A. Salmun Méméd Sastrahadiprawira
 • Suryalaga Holisoh M.E Iskandarwassid Jeihan Juniarso Ridwan Karna Yudibrata Karno Kartadibrata Ki Umbara Kis WS M.A. Salmun Méméd Sastrahadiprawira
 • Suryalaga Holisoh M.E Iskandarwassid Jeihan Juniarso Ridwan Karna Yudibrata Karno Kartadibrata Ki Umbara Kis WS M.A. Salmun Méméd Sastrahadiprawira
 • Suryalaga Holisoh M.E Iskandarwassid Jeihan Juniarso Ridwan Karna Yudibrata Karno Kartadibrata Ki Umbara Kis WS M.A. Salmun Méméd Sastrahadiprawira
 • Suryalaga Holisoh M.E Iskandarwassid Jeihan Juniarso Ridwan Karna Yudibrata Karno Kartadibrata Ki Umbara Kis WS M.A. Salmun Méméd Sastrahadiprawira

Users also searched:

...