Back

★ Kabudayaan SundaKabudayaan Sunda
                                     

★ Kabudayaan Sunda

Saban bangsa ngabogaan étos, kultur, sarta budaya anu béda. Tapi tong anéh lamun aya bangsa anu boga kahayang pikeun melakeun étos geus ka nu séjén, alatan nyangka yén dunya jeung kultur budaya ngabogaan kaonjoyan. Kabiasaan ieu kasampak dina étos sarta kultur budaya bangsa urang, alatan dina sawatara dékadeu geus kahébos ku budaya bangsa séjén.

Arus modernisasi tina ngagempur budaya nasional urang anu jadi jati diri bangsa. Budaya nasional kiwari kasampak pohara heubeul, komo aya generasi ngora anu éra diajarna, pangabisa ngawasa kasenian tradisional dianggap aya mangpaatna. Rasa bangsa beuki leungit, alatan budaya bangsa séjén leuwih kasampak di batan budaya sorangan, kaayaan ieu ogé lumangsung dina budaya sunda, ku kituna urang Sunda kaleungitan jati dirina. Pikeun nyanghareupan bangbalu dina kabudayaan Sunda, aya alusna urang ngaléngkah ka tukang tiheula. Diajar, sarta ngumpulkeun keusik ieu anu ambacak salila ieu, loba papatah anu kapopohokeun, alatan henteu kungsi kacaba ku nu bogana. Ieu téh alatan kurang boga kahayang pikeun diajar, komo maranéhanana méré anggapan tinggaleun jaman. Lamun ditalungtik, sabenerna sababaraha étika moral Sunda ngabogaan hasanah hikmah anu rongkah, hal éta kagambar liwat talarina.

Aya sawatara étos atawa watek dina budaya hiji jalan pikeun ngahontal tujuan hirup. Sajaba ti éta, étos sarta watek kuring teu bisa dina kasalametan dina ngambah kahirupan di dunya ieu, nu maksud téh aya lima, cageur, bageur, bener, singer, sarta pinter anu geus lahir kira-kira jaman Salakanagara sarta Tarumanagara.

 • Bener nyaéta henteu bohong, henteu asal dina migawé pancén pakasaban, amanat, lempeng ngajalankeun jeung, bener dina mingpin jeung teu ngaruksak alam.
 • Cageur, nyaéta kudu cageur jasmani sarta rohani, cageur mikir, cageur boga pamadegan, cageur moral, cageur migawé sarta lalampah.
 • Bageur nyaéta boh haté, cinta séjén, loba méré pamadegan jeung aturan moral nu hadé atawa materi, henteu korét, henteu émosional, boh haté, penolong sarta ikhlas ngajalankeun sarta mengamalkan, lain ngan dibaca boh diucapkan waé.
 • Oge, nya éta mawas diri lain jadi-jadi, ngarti yen dina unggal ieu pancén, miheulakeun batur saméméh pribadi, ngahormatan pamadegan batur, pinuh ku cinta henteu gancang ambek lamun dikritik tapi ditengetan harti esensina.
 • Pinter beunghar élmu jeung ahérat, ngarti élmu ageman nepi ka dasarna, bisa nyaluyukeun diri jeung nu séjén, bisa ngedalkeun sarta ngabéréskeun masalah kalayan wijaksana, sarta henteu ngarasa singer sorangan bari nyudutkeun batur.
                                     

1. Lingkup Geografis. (The Geographical Scope Of The)

Ieu fasilitas ka Kulon kiwari jeung Propinsi mangrupa tempat lahir jeung tumuwuhna kabudayaan Sunda, Jawa Barat ogé nagara-nagara nu ilahar dosebut kapuloan Nusantara. Istilah anu dipaké dina 14 Pake jaman. Daérah jawa Barat anu tumuwuh minangka tempat urang sunda hirup miboga kamekaran anu tangtu dina sagala aspék saperti téknologipakasaban, duduluran, basa, kasenian, ageman, jeung élmu.

                                     

2. Téknologi Tatanén Tradisional. (The Technology Of Traditional Agriculture)

Tatanén pikeun masarakat Sunda lain hal anu anéh, sabab dina kabudayaan masrakat Sunda pakasaban anu utama nyaéta tatanén. Tatanén geus tumuwuh mangabad-abad di masarakat sunda, ti mimiti jaman purba kabiasaan tatanén geus dilakonan ku masarakat Sunda, sabab kaayaan alam anu nyadiakeun minangka kabutuhan pikeun neruskeun hirup harita. Sakabéh kagiatan merlukeun atawa miboga pakakas husus, nya eta di widang tatanén. Pakakas nu dibutuhkeun nu ngawengku:

 • Garu, anu hiji pakakas tukang tani, paranti ngajurkeun taneuh sawah nu diwuluku, wangunna suga sisir carang, biasanna ditarik ku munding atawa sapi boh sarakit boh hiji.
 • Koréd, nyaéta hiji pakakas tani pikeun miceunan jujukutan di kebon, dijieunna tina beusi jeung waja, wangunna sarupa arit tapi dilengkungkeun.
 • Halu, nya éta parabot paranti nutu, dijieunna tina kai anu buleud.
 • Pacul, mangrupa parabot paranti malikkeun taneuh di sawah, ngagali lobang, ngamalirkeun cai, ngaduk, jsb. Seuseukeutna dijieun tina beusi atawa waja, gagangna kai nu diradabéngkokkeun sangkan gampang makéna.
 • Arit nyaéta hiji alat paranti ngala jukut atawa ngala paré, dijieunna tina beusi jeung baja jeung kai minangka gagangna, saperti wangunna gaét tapi teu nguél teuing. Arit miboga pungsi pikeun ngababad semak-semak, alang-alang jeung jujukutan.Dina mimiti ka lahan anyar, biasana ngagunakeun arit.
 • Caplak, nyaeta alat anu digunakeun dina tandur, gunana pikeun ngaguratan taeuh jadi upami anjeun nancebkeun sangu ka piring. Caplak téh dijieunna tina kai.
 • Aseuk, Wangun aseuk téh kai buleud panjang, méncos tungtungna, paranti kalimantan, nyieun logak keur melak sisikian saperti jagong, suuk, kacang jeung sajabana. Aseuk disebut ogé luju.
 • Asahan mangrupa batu husus objék pikeun ngasah jeung péso, bedog, jsté.
 • Burujul, nyaeta wuluku nu teu maké lanjam.
 • Étém, éta sabangsa diwangun husus objék ngala di dinasti nu.
 • Bawak, Bagian pacul nu ngahiji jeung gelungana bagian seuseukeutna beunang dilaan upami anjeun hoyong pikeun pune.
 • Garpu mangrupakeun hiji pakakas tani informasi ngaguarkeun taneuh.
 • Bedog, hiji kagagalan alat jeung atawa motongasabangsaning awi tawa kai jeung barang séjénna. Hal ieu dijieun tina beusi, pérah / gagangna maké kai tawa ku aluminieum. Wangunna aya anu pondok aya ogé anu panjang. Wadahna disebut sarangka, anu dijieunna tina kai.
 • Aya hiji pakakas sabangsa bedog sok dipaké pakarang atawa nyacar pihumaeun jeung dina jaman baheula, bisa dipaké ngadék jeung newek, kiwari dipaké lambang rupa-rupa organisasi kasundaan.
 • Lalandak, nya éta parabot paranti ngarambét di sawah nu ditanduranana maké digarit tandur jajar. Disebut ogé géréndél atawa kabayang.
 • Lisung, mangrupa pakakas paranti nutu dina, eta dijieun tina kai, liangna dua liang buleud jeung ling pasagi opat panjang.
 • Bakrik Nyaéta hiji alat nu dijieun tina awi, nu dicandak di handap jangkarna, dipaké pikeun gantar pangait, disadiakeun pikeun nulungan nu kahuruan, kaayeunaeun kakaitna sok dijieun tina beusi.
 • Congkrang, mangrupa parabot paranti ngababad jeung jujukutan atawa tatangkalan anu leutik, jeung sajabana. Hal ieu dijieun tina beusi gagangna tina kai atawa aluminieum. Waggunna rada panjang batan arit, bagéan luhurna melengkung.
                                     

3. Sistem Duduluran. (The System Of Siblings)

Urang Sunda ngagem sistem duduluran anu patental jiga urang Jawa. Hartina urang sunda yakin ayana duduluran boh ngaliwatan dulur ti indung boh dulur ti bapa. Sistem duduluran masarakat sunda, utamana sakum manusa di dunya aya disababkeun dua faktor ieu, nu turunan jeung ayana ritual nikah. Nu paling penting di tingkat hubungan duduluran urang Sunda téh dumasar kana bedana generasi tilu golongan. Nu katilu jalma kapangaruhan jeung 1 di golongan sepuh, kolot urang, wong atuo antarana aki, nini, bapa, jeung loba aya tingkatanna leuwih luhur biruang egos, 2 golongan baraya, nu ngandung harti anu heureut, nya éta dulur saindung-sabapa, dulur manéhna dulur saindung anu misah bapa atawa dulur sabapa misah indung, nu disebut nalika umur adi kolot atawa ngora lamun umur ngora. Tah baraya aya hiji generasi jeung biruang egos, 3 golongan barudak, turunan tina tega egos, anak biruang egos, lalaki atawa awéwé.

Sistem baraya komunitas sunda anu dipikawanoh ayeuna teh turunan tujuh, tapi sabenerna urang sunda baheula geus salapan-garis turunan anak, euncu, umpi, cicip, muning, anggasantana, kulasantana, pretisantana, jeung witwekas. Kiwari sistem duduluran urang sunda leuwih dipikawanoh Kumaha.Tapi éta téh hiji sistem nu ngagambarkeun hubungan kulawarga. Dina adat istiadat urang, tapi yen eta miboga dua harti. Harti nu kahiji, tapi eta nyaéta perenahna jelema ka jelema deui, anu sakulawarga atawa anu kaasup baraya nu hirup. Contona, nu mana wae nu kumaha kitu Dadap ka Waru, naha kaasup indung, bapa, nini, aki, emang, bibi, anak, buyut, alo, suan, jsté. Harti nu kadua tapi mangrupa papayan perenahna kabarayaan.                                     

3.1. Sistem Duduluran. Ti luhur ka handap. (From the top to the bottom of the)

-Bau Sinduk: Indung Bapana Gantung Siwur / Kait Siwur -Gantung Siwur / Kait Siwur: Indung Bapana Udeg-udeg -Udeg-udeg: Indung Bapana Janggawareng -Janggawareng: Indung Bapana Bao -Bao: Indung Bapana Buyut -Buyut: Indung Bapana Nini -Nini: Indungna indung / bapa-Aki: Bapana Indung / bapa-Indung: Indungna anak -Bapa: Bapana anak -Anak: Indung Bapana Incu -Incu: Anakna anak -Buyut: Anakna incu -Bakal: Na buyut -Janggawareng: Tapi bao -Udeg-udeg: Anakna janggawareng -Gantung siwur / kait siwur: Anakna udeg-udeg -Bau sinduk: Na gantung siwur / kait siwur.

                                     

3.2. Sistem Duduluran. Ka sisi

-Adi: Dulur Sahandapeun -Nu: Relatif Luhur -Pangabisa: Adina Bapa / Ibu man -Bibi: Adina Bapa / Indung anu awewe-Ua: Bapa / Indung -Alo: Anak Suan Anak, Nya Kapiadi Anak Emang / Bibi-Kapilanceuk: anakna Ua -Incu ti gigir: Aya Adi-Aki ti gigir: Adina / Lanceukna Aki / Nini man -ieu mangrupa ti gigir: Adina / Lanceukna Aki / Nini wanoja -Ua ti gigir: A child of Aki / Nini-Emang ti gigir: anakna Adi Aki / Nini lalaki -Bibi tengah Putra Adi Aki / Nini awéwé.

                                     

3.3. Sistem Duduluran. Nu Séjén. (Other)

-Adi beuteung: Adina Pamajikan / Salaki -Dulur Sabaraya: Dulur pisan, tapi kalawan cara anu pangalusna / mah bibi jeung ua -Dulur Hartina: Dulur enya saindung sabapa -Indung Manéhna: Pamajikan Bapa lain anu ngalahirkeun urang Bapa manéhna: Salaki indung lain anu ieu urang lahir-Anak Manéhna geus Anak, sampakan ti lalaki / pamajikan -Dulur Patétéréan: Anak indung / bapa téh manéhna -Cikal: Anak panggedéna-Pangais Bungsu: Lanceukna bungsu ti Anak Bungsu, ieu pangleutikna -Baraya Laér: baraya anu nurutkeun tapi geus jauh perenahna -Teu Hir Teu Walahir: Teu baraya saeutik-eutik acan -Bau-bau Sinduk: Baraya kénéh, sanajan geus laér -Dulur Pét ku Hinis: Dulur teges -Baraya: Sakur anu aya pancakakina -Karuhun: Luluhur, jalma-jalma anu kungsi aya lilaHeulaeun urang, anu ngarundaykeun urang-Bésan: Indung / bapana minantu -Minantu: salaki / pamajikan anak -Mitoha: Indung / bapana salaki atawa pamajikan -Dahuan: Salaki atawa pamajikanna nu.                                     

4. Basa & Aksara. (Words & Letters)

Informasi di dunya pangkolotna ngeunaan basa jeung aksara nu dipaké di wewengkon Kepuloan Nagara, kaasup Tatar Sunda, aya dina prasasti ti abad ka-5 Maséhi. Dina éta abad digunakeun basa Sanksekerta jeung aksara Palawa pikeun nuliskeun sababaraha prasasti di Tepi Wétan ti Karajaan Kutai jeung tarumanagara Karajaan Tarumanagara. Éta basa jeung aksara lain basa hiji ieu saterusna dipaké pikeun nuliskeun hiji public resmi, henteu digunakeun pikeun komunikasi sosial. Jaman Karajaan Raja jeung kulawarga Karajaan, prasasti jeung naskah ditulis ngagunakeun dua basa jeung dua aksara, nyaéta basa jeung aksara sunda kuna sarta basa jeung aksara kuna.

Basa sunda resmi diaku salaku basa nu madeg mandiri ti mimiti taun 1841, dicirikan ku ayana terbitna kamus basa kahiji kamus basa belanda-Melayu jeung Sunda. Kamus éta diterbitkeun di Amsterdam, disusun ku T. Roorda, Sarjana basa timur, sedengkeun kandaga kecap anu dikumpulkeun ku De Wilde. Tuluy Roorda nyieun hiji pernyataan:

Ieu kamus aya mangpaatna, hususna, ku kituna maranéhanana nyaho basa anu nepi ka ayeuna kurangna pangaweruh jeung teu sampurna, basa anu dipaké di wewengkon Jawa wilayah barat, jawa barat, rahayat di dinya mah sok disebut Sunda atawa Sundalanden, basa nu dipaké di wilayah timur, béda jeung basa Jawa jeung Melayu, basa anu dipaké ku urang dengeun di kepulauan Hindia Timur.

Basa sunda salaku basa anu digunakeun dina pakumbuhan masyarakat, miboga sababaraha dialék gumantung kana republic, saperti dialek Banten, Bogor, kakawasaan sumedang larang, jeung Cirebon. Alatan kitu, basa sunda ogé mibanda basa anu maneuh dina hartian basa lulugu minangka basa penganteur atawa basa nu material dina pengajaran atawa dina pakumbuhan anu aya di wewengkon utamanya Bandung. Dina basa sunda aya nu disebut undak-usuk basa anu mangrupa padodan pikeun basa masarakat sunda.

Undak-Usuk basa Sunda anu lahir antara abad ka-18 atawa 19, nalika datang pangaruh politik: jeung pengaruh ti basa Jawa kuna. Dina jaman karajaan, jaman urang dijajah Walanda, eta téh dina pakumbuhan urang Sunda cara pakumbuhan sakumna urang Indonesia, aya panta-panta sosial. Eta kalungguhan masing-masing jalma ogé béda nurutkeun hukum, da aya hukum anu khusus pikeun urang Walanda jeung jawa Barat, aya hukum husus pikeun naékna of the East mimiti. Sababaraha pribumi jadi dadampar panghandapna. Tapi ku lantaran jumlahna pangréana, masih kénéh dibagi-pikeun deui panta-panta: ménak, santana, somah atawa cacah kuricakan. Undak-usuk basa anu dijieun jeung diajarkeun dina pertengahan abad ka-19 nepi ka awal ka-20, luyu jeung kaayaan masyarakat sunda harita anu dibagi dina tahap-tahap sosial.

Basa Sunda mibanda alat pikeun nuliskeunana nyaéta aksara sunda, ogé dieuyeuban ku undak-usukna anu digunakeun nalika nyarita anu diluyukeun jeung tempat, jalma anu diajak nyarita jeung anu dicaritakeunana minangka silih ajénan antara papadana. Tétéla bagja basa mangrupa basa anu madeg mandiri, basa nu tumuwuh dina masarakat Sunda, basa nu kudu dijaga, kudu kaca ieu salaku patrolled jeung diraksa ku sakumna urang Sunda minangka salasahiji unsur budaya pikeun ngécéskeun yén" Basa sunda teh mangrupa Jati diri Urang Sunda".

                                     

5.1. Élmu Pangaweruh Merlukeun dibedah. (Avoided)

Merlukeun dibedah, eta mangrupa istilah Basa sunda pikeun ngagambarkeun norma tradisi lokal. Lamun norma éta teu dilaksanakeun, mangka bakal aya hasilna. Dina tradisi filsafat positif, pamali téh disawang teu asup akal, sabab eta merlukeun dibedah miboga harti nu teu logis. Tapi dina point of view séjén merlukeun dibedah ti hiji kaarifan lokal nu sabenerna miboga rasionalitasna sorangan nu aya patalina jeung étika. Di handap ieu mangrupa conto-conto pamali nu bisa dipercaya us atawa teu:

 • Watek dahar petis dina waktu peuting. Sabab lamun urang dahar petis dina waktu peuting bakal ngabalukarkeun kateungeunahan haté, jeung lamun pikeun nu can kawin mah bakal hésé jodo, tapi pikeun nu geus kawin mah bakal paséa waé.
 • Kebiasaan maké baju bari leumpang. Sabab bisa ngakibatkeun tujuan-tujuan sacara teu sadar.
 • Cicing di lawang panto. Lamun urang cicing dina lawang panto, tangtu urang bakal hésé meunangkeun jodo.
 • Teu lila teuing cicing di WC nyaeta Rohangan paranti ka kamar mandi. Sabab lamun urang lila teuing cicing di WC, mangka fisik urang kaciri leuwih kolot tibatan umur urang.
 • Mandi dina waktu poé. Eta bisa ngabalukarkeun babari kolot.
                                     

5.2. Élmu Pangaweruh Uga

Uga jeung wangun séjén nu aya di sakuliah dunya, geus aya ti baheula. Hal ieu dumasar kana ungakara-ungkara anu aya dina agama jeung folklor anu aya di unggal nagara. Dina agama Islam, uga disebut" nubuat tina" nyaeta eusi nu mangrupa tujuman pikeun kahirupan kahareup.Basa uga ditelahkeunana kana omongan anu méré béja piayaeun naon kangeunahan atawa bancang larangan kasangsaraan di ahir, tapi lain mangrupa kalahiran hiji bangsa, saperti kana tangkal cau, jaga bakal jantungan. Ieu jelema jagana bakal diruang, tapi kapakéna uga mah kanu moal kapanggih, tapi ku pikiran tahayulan jelema tangtu kapangih, ngan teu nyaho jalma nu hirup dina atawa ku barudak jeung incu. Nu matak ari aya nu rada sarupa jeung taksiran sok diaoromongkeun geus nepi ka ugana atawa samorong ceuk uga.

Ari conto-contona omongan baheula: Jaga mah, barudak, sajajalana disaungan. Kareta. Gancang carita béja, mun aya balabar kawat. Dina telegram. Nyokot care barudak mah, hiji turun keusik naék. Anak rumah tangga jeung nu pangkat, anak ménak teu pangkat. Jaga mah, barudak, ngateuran ka nu digawé gé mawa kéjo dina iteuk, nandakeun angker gawé Di nu dagang di pagawéan.

                                     

5.3. Élmu Pangaweruh Cacandran

Cacandran, nya éta carita luluhur nu ngagambarkeun kaayaan nagara jeung sajabana. nu bakal dialaman, saperti cacandran masarakat sunda kolot baheula geus ngomong yén" Geus ngarangrangan, galunggung ngadeg tumenggung, Sukapura ngadaun ngora, Bandung heurin ku tangtung, Cianjur katalajuran, Jeung téh amis ku maneh, Banagara sor ka tengah ". Hiji uga anu kawentar di Imah Pamaké. Ari uga téh hiji ramalan atawa prediksi, tapi ogé bisa jadi hiji nelepon pikeun penyediaan teu lumangsung atawa teu kenca kaluar hal sakumaha anu digambarkeun dina uga. uga anu tadi aya benerna, tapi aya oge teu benerna. Benerna, sabab memang kabuktian, ayeuna Bandung heurin ku tangtung. Malah, teu ngan keur anu masih hirup anu masih bisa nangtung heurin téh, geus maot gé di sababaraha tempat geus heurin kacida. Puluhan taun ka tukang di wewengkon Cicadas geus kajadian aya layon dina pasaran nu anjeun hoyong ti imah ka masjid pikeun disholatkeun geus ngajebol tina hateup jeung kentengna, Jadi yén éta téh salaku lamun geus dibawa ka pasar ngaliwatan panto sakumaha ilaharna moal bisa, ti heurin dina jalan meunang kaluar tina panto mah. Nu bener eta: Lima. Memang, eta kota-kota / wewengkon anu ayeuna jadi rada tiiseun. Tangtu alatan kuring geus aya nu Purbaleunyi tol jalan nu ngabalukarkeun kandaraan nu lalar liwat ka Sunda-Umum jeung lawan nu leuwih rame ngaliwatan éta jalan tol tibatan ngaliwatan Kawah. Tapi, eta bakal teu jadi gede, prediksi "katalanjuran" eta ogé pikeun ngingetkeun anjeun nu Kawah bisa jadi nu mana wae nu dicapluk IBU Kota kana konsep nu dipaksakeun gedé dina.                                     

5.4. Élmu Pangaweruh Goréng-goréng. (The bad-the bad)

Goréng-Goréng, mangrupa hiji totondén ti alam tina naon-naon nu bakal kajadian ka urang. Hiji jalma nu hirup ieu saméméh éta kolot atawa karuhun urang leuwih dalit jeung alam. Manusa miara alam nya kitu ogé alam miara manusa. Nya salah sahijina ku ayana sasatoan anu méré totondén siga ieu di. Manéhna ngomong:

 • Sora manuk pikeun sababaraha tengah peuting = bakal aya wanoja nu lalagasan tapi kakandungan keur reuneuh tapi acan kawin.
 • Kekenudan panon kenca = rek manggih nu populasi.
 • Ngimpi newak lauk = rek meunang duit.
 • Sora manuk sit uncuing = bakal aya nu maot.
 • Kekenudan panon katuhu = rek manggih kabagjaan.
 • Lamun panas ceuli = aya.
 • Sora hayam anu alus lain wayahna = rék aya nu reuneuh.
 • Sora manuk bebencé = Ceuk cenah lamun ngadéngé sora bebencé di lembur, tanda aya bangsat keur kukulamprengan néangan palingeun. Urang lembur kudu taki-taki, ulah saré tibra teuing.
 • Murag bulu mata = aya nu sono ka urang.
 • Aya kukupu hiber di jero imah = rék aya tamu.
                                     

6. Agama. (Religion)

Masarakat Sunda henteu kawas lolobana masarakat anu di nu masarakat Sunda teu boga rupa panyiptaan atawa mitos-mitos téh pikeun nerangkeun asal geus. Henteu saurang ogé weruh ti mana datangna urang, ogé kumaha maranéhanana nyicingan di wétan ka Kulon. Jigana dina abad-abad kahiji Masehi, standard panulis sacara leutik suku Sunda maluruh leuweung-leuweung gunung sarta ngalakonan budaya ngahuma pikeun muka leuweung.

Sakabéh mitos nonoman indonésia téh bisa disebutkeun yen urang anu leuwih pantes gawé ngahuma batan patani di. Jeung masarakat Sunda dina jaman baheula nyaéta agama sunda pituin urang Sunda nyaéta Sunda wiwitan. Sanajan mustahil pikeun nyaho persis kawas naon kapercayaan Sunda kahiji jeung waktu tumuwuhna, tapi nurutkeun pituduh kapanggih dina urang jeung suku Nu nyebutkeun yen agama Sunda anu Kahiji urang Sunda mangrupa salah sahiji nu mimiti. Lain ngan suku Baduy anu ampir leupas ti unsur - unsur nagara Islam, tapi suku Sunda ogé nempokeun karakteristik hiji Manusa leutik pisan.

Nu anyar masarakat Sunda kiwari geus loba anu kapangaruhan ku agama islam malah ampir kabéh, tapi lain hartina kakawasaan sunda mimiti leungit. Kiwari ageman sunda wiwitan dipaké ku sawatara masarakat Sunda saperti masarakat Aya. Iwal ti éta ageman anu masih hirup di masarakat sunda kiwari téh tina upacara-upacara asat saperti taun ieu, garment jalma, jsb.

                                     
 • harita para ménak Sunda leuwih réa ngajadikeun budaya Jawa minangka anutan jeung tipe idéal. Akibatna, kabudayaan Sunda kasilih ku kabudayaan Jawa. Komo deuih
 • Yayasan Kabudayaan Rancage téh salah sahiji lembaga nirlaba anu icikibung dina widang basa sareng sastra, pangpangna basa sareng sastra Sunda Jawa, Bali
 • Sastra Sunda nyaéta karya kesusastraan dina basa Sunda atawa ti wewengkon kabudayaan suku bangsa Sunda atawa di mana maranéhanana mikeun pangaruh anu
 • ngayakeun sawala bulanan, ngayakeun program panalungtikan nu patali jeung kabudayaan Sunda jsté. Pangaping: Ajip Rosidi Ketua Anggota: Abdullah Mustappa
 • perang, basa Sunda dipaké dina kahirupan sapopoé, pustakamangsa, sastra, kabudayaan jeung buku - buku atawa kapustakaan. Mangsa ieu basa Sunda loba kapangaruhan
 • kalawarta Sunda nu medal saminggu sakali. Ari wangunna mangrupa tabloid. Di jerona loba medar ngeunaan kabudayaan Sunda kaasup seni jeung sastra Sunda
 • perang, basa Sunda dipaké dina kahirupan sapopoé, pustakamangsa, sastra, kabudayaan jeung buku - buku atawa kapustakaan. Mangsa ieu basa Sunda loba kapangaruhan
 • hal - hal nu aya pakaitna jeung budi ogé akal manusa. Dina basa Inggris, kabudayaan disebut culture, nu asalna tina kecap Latin Colere nyaéta ngolah atawa
 • karangan - karangan anu patula - patali jeung basa, sastra, seni jeung kabudayaan Sunda Dina majalah jeung surat kabar nu terbit dina taun 50 - an nepi ka 60 - an
 • titilar karuhun urang Sunda abad ka - 16 Maséhi. Yayasan Kabudayaan Nusalarang, Bandung. Ayatrohaédi. 2005. Sundakala: cuplikan sejarah Sunda berdasarkan naskah - naskah
 • pangwangunan jeung kabudayaan Kagiatan rutin dina widang kamahasiswaan nyaéta Latihan Kepemimpinan, Seminar Kamasarakatan jeung Kabudayaan DAMAS ogé ngayakeun
 • R.A.2006.Kamus Basa Sunda Bandung: Kiblat hal.108 id Depdiknas, Direktorat Jendral Kabudayaan 2000.Kebudayaan Masyarakat Sunda di Kabupatén Lebak Jawa
 • makalah dina seminar Tembang Sunda anu diayakeun ku UNPAD dina taun 1974 jeung di taun 1976 anu diayakeun ku Dewan Kabudayaan Jawa Barat. manéhna nyusun
                                     
 • Panaséhat Yayasan Nur Hidayah 1992 - Pupuhu Lembaga Kabudayaan Unpas 1992 - 2000 Staf Ahli Kabudayaan Unpas 2000 - 4 Pangurus Yayasan Daya Budaya Pasundan
 • Dodong remen nalungtik widang kasusastraan sarta kabudayaan hususna kasusastraan jeung kabudayaan Sunda anu pernahna diayakeun ku Proyék Sundanologi. Manéhna
 • situs - situs jeung titinggal arkéologi nu geus kagali nu némbongkeun kabudayaan urang Sunda mangsa baheula. Guha Pawon, Padalarang Situs Gunung Padang, Cianjur
 • wates Propinsi Jawa Barat Sunda jeung Jawa Tengah. Malahan sawaréh daérah Jawa Tengah kabudayaanna milu ka Kabudayaan Sunda taya lian Kacamatan Wanareja
 • Sunda 2003 nu ngulik kabudayaan Sunda sarta Yayasan Kabudayaan Rancagé nu ngabobotohan tumuwuhna sastra lokal. Kungsi ngajar basa jeung kabudayaan Indonésia
 • kasusastraan, kasajarahan, kabudayaan jeung kapurbakalaan. Ayatrohaédi mimiti nulis karya sastra sajak, prosa dina basa Sunda taun 1955 sarta basa Indonésia
 • umum, kabudayaan nu aya di pulo Jawa bisa dibagi dua: budaya Sunda di wewengkon kulon jeung budaya Jawa di wewengkon wétan. Wates dua kabudayaan ieu, dumasar
 • ogé dipaké. Dina sajarah jeung kabudayaan adat Sunda ngaran wangun hateup imah disebut susuhunan. Di kabudayaan Sunda buhun, Capit Gunting mangrupa salah
 • Sunda abad ka - 16 Maséhi. Yayasan Kabudayaan Nusalarang, Bandung. Ayatrohaédi, 2005, Sundakala: cuplikan sejarah Sunda berdasarkan naskah - naskah Panitia
 • gumelar di Bandung, 27 Oktober 1935 nyaéta salah sahiji pamerhati Kabudayaan Sunda Anjeuna kantos nyukrih élmu di SD, SMP, SMA, ogé kantos ngiringan
                                     
 • jeung Kabudayaan di KBRI Prancis di Paris. Di sagigireun kagiatanana salaku akademisi, anjeunna ogé aktif dina widang kasenian, utamana kasenian Sunda Nalika
 • gumantung kana pakakas anu dipaké.Indonésia mangrupa bangsa anu miboga kabudayaan jeung kasenian anu kacida réana di unggal daérah miboga kasenian dumasar
 • Shidosho Basa Sunda Kantor Puseur Kabudayaan sareng Sticusa Stichting voor Culturule Samenwerking, Basa Sunda Yayasan Kerja Sama Kabudayaan rèdaktur
 • kaunggel ogé dina Kidung Sunda Aca. 1968. Carita Parahiyangan: naskah titilar karuhun urang Sunda abad ka - 16 Maséhi. Yayasan Kabudayaan Nusalarang, Bandung
 • Batu Tritangtu nyaéta salah sahiji artéfak hasil kabudayaan Sunda Tritangtu atawa tilu tangtu, asal na tina basa sansekerta nyaéta tantu. Ieu istilah
 • salah sahiji majalah basa Sunda anu medal di Bogor dina taun 1964. Majalah Baranangsiang dipedalkeun ku Yayasan Kabudayaan Baranangsiang, mimiti medal
 • di kabudayaan jeung istiadat kasundaan. Dina konteks spiritual Sunda Pohaci mangrupa proyéksi ti déwa nu nangtayungan dina kahirupan masarakat Sunda jaman

Users also searched:

Sunda, Kabudayaan, Kabudayaan Sunda, kabudayaan sunda,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Platform aksés médis terpadu Rumah Sakit sareng Dokter.

Basa Sunda sw Vaksinasi Obat Umum, Perawatan Kangker heunceut ​Onkologi, Ngalahirkeun heunceut Ginekologi, Tés Budaya Vaginal Ginekologi​. Wartoskeun Jackpot City & bonus kasino Halaman 6. Kaulinan Urang Sunda anu Us nutup toko 180 portabel pang populerna ti 1980 urang masih tiasa ditingali dina budaya populér sababaraha taun 39 engké​. Kaulinan Urang Sunda anu Us nutup toko 180 Bonus kasino online. Judi mangrupikeun kagiatan anu parantos kagetok kana kabudayaan urang langkung rébuan taun. Henteu janten masalah naha anjeun beunghar, miskin, lami.

Dr. med. Ralf Rothorl Neurosurgeon in Germany Mozocare.

Basa Sunda sw Basa Sunda sw Kalahiran Vaginal, Tés Budaya Vaginal, Héterectomy heunceut, Pembuatan Runtuhan Vakinal Bedah, Vaginectomy.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →