Back

ⓘ Antropologi
Antropologi
                                     

ⓘ Antropologi

Antropologi asalna tina basa Yunani, nyaéta anthropos manusa, jeung logos élmu pangaweruh. Jadi, antropologi téh élmu pangaweruh nu maluruh, ngabahas, jeung nalungtik ngeunaan manusa. Objek dina antropologi nyaéta manusa di masarakat suku bangsa, kabudayaan katut paripolahna. Budaya asalna tina basa sangsekerta nya ringkesan tina dua kecap budi jeung daya anu hartina usaha, tanaga, karep, pikiran, jeung parasaan jelema. Lamun kabudayaan mah mangrupa hasil tanaga, karep, pikiran sarta perasaan jelema guna nambahan kasenangan jeung kanimatan jelema ku rupa akal jelema. Kabéh élmu sosial budaya nalungtik kahirupan manusa. Unggal cabang élmu budaya boga pokus kajian séwang-séwangan. Antropologi boga pokus kajian dina kabudayaan nu dipiboga ku kelompok masarakat. Hubungan antara manusa jeung lingkunganana dijembatanan ku kabudayaan nu dipibogana. Disawang tina ieu segi, kabudayaan bisa disebut sipatna téh adaptip lantaran ngalengkepan manusa ku cara méré nahkeun diri dina kabutuhan-kabutuhan pisiologis tina awak manéhna sorangan, méré nahkeun dina lingkungan anu sipatna pisik-géograpis, boh lingkungan sosialna. Nyatana lobana kabudayaan anu aya kénéh malah mekar nunjukkeun yén kabiasaan-kabiasaan nu dimekarkeun ku hiji masarakat, disaruakeun jeung kabutuhan-kabutuhan anu tangtu ti lingkunganana.

                                     

1. Tokoh-Tokoh Antropologi

William A. Havilan

Antropologi nyaéta studi ngeunaan umat manusa, usaha pikeun nyusun generalisasi nu mangpaat ngeunaan manusa jeung perilakuna sarta pikeun meunangkeun wangenan anu lengkep ogé ngeunaan kaanékaragaman manusa.

David Hunter

Antropologi nyaéta élmu anu lahir tina rasa hayang nyaho anu teu kawatesanan ngeunaan manusa.

Koentjaraningrat

Antropologi nyaéta élmu anu maluruh manusa sacara umum jeung maluruh anéka warna, wangun pisik masarakat sarta kabudayaan anu dihasilkeunana.

                                     

2. Rupa-Rupa Jinis Cabang Disiplin Élmu Anak Turunan Antropologi

Antropologi Pisik

 • Somatologi nyaéta élmu anu maluruh rupa-rupa ras manusa ku cara ditaliti ciri-ciri pisikna.
 • Paléoantrologi nyaéta élmu anu maluruh asal-usul manusa jeung épolusi manusa ku cara nalungtik posil-posil.

Antropologi Budaya

 • Préhistori nyaéta élmu anu maluruh sajarah nyebar jeung mekarna budaya manusa wanoh kana tulisan.
 • Étnologi nyaéta élmu anu maluruh asas kabudayaan manusa dina kahirupan masarakat suku bangsa di sakwéh alam dunya.
 • Étnopsikologi nyaéta élmu anu maluruh kapribadian bangsa sarta peranan indipidu ka bangsa dina prosés parobahan adat jeung ajén unipersal ku cara nyoko kana konsép psikologi.
 • Étnolinguistik antrologi nyaéta élmu anu maluruh suku-suku bangsa nu aya di dunya / bumi.
                                     
 • ti antropologi ngalengkepan papanggihan arkéologi, hususna antropologi budaya nu ngulik diménsi budaya paripolah sarta perlambang jeung antropologi fisik
 • mereskeun paré, jeung sajabana Antropologi Jurusan 1995 Antropologi Indonesia, Volume 18. Jakarta: Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Social dan Ilmu
 • Fisika plasma Fisika polimér Kriogenik Mekanika Optik Biologi Anatomi Antropologi fisik Astrobiologi Biokimia Biofisika Bioinformatika Biologi cai tawar
 • Seni Tata Rias dan Busana Program Studi Film dan Televisi Program Studi Antropologi Budaya Program Studi Fotografi Program Seni Tata Kelola Seni Program
 • dina taun 1965, SMA Garut dina taun 1968 sarta Fakultas Sastra Jurusan Antropologi Universitas Padjadjaran, Bandung, nepi ka tingkat III Ida kungsi meunangkeun
 • Betawi Jakarta: Pustaka Jaya. Reception Through Selection - Modification: Antropologi Hukum Islam di Indonesia. p. 132. ISBN 9786024012779. Unknown parameter
 • Sunda. Kiblat 2006. Bandung. Koentjaraningrat 2009 Pengantar Ilmu Antropologi Jakarta: Rineka Cipta. Setiadi, spk. 2010 Ilmu Sosial dan Budaya
 • Genomik, Protéomik - - Hérpetologi - - Histologi - - Biologi manusa Antropologi - - Ichthyology - - Imunologi - - Patologi - - Épidemiologi - - Limnologi
 • ngajieun sandi Morse td. 1872 1820 Herbert Spencer, ahili biologi, antropologi sosiologi jeung pilosop Inggris td. 1903 1822 Ulysses S. Grant
 • gosali Gosali jeung parabotna Pendekar - pendekar besi Nusantara: kajian antropologi tentang pandai besi meuleum beusi dina piruruhan Panday dulu dan kini

Users also searched:

...
...
...