Back

ⓘ Mohammad Sobri Hardjapamekas
                                     

ⓘ Mohammad Sobri Hardjapamekas

Mohammad Sobri Hardjapamekas nyaéta salah saurang inohong atikan di Jawa Kulon sarta salah saurang ahli nulis buku-buku pangajaran basa Jerman, tapi ogé gedé katineungna kana budaya Sunda, utamana kana kamajuan basa katut sastra Sunda.

                                     

1. Kahirupan

Ngaran lengkepna R.H. Mohammad Sobri Hardjapamekas, dilahirkeun di Cianjur, Jawa Barat dina tanggal 23 September 1913. Mimitina ancrub kana widang pamaréntahan, tapi ti taun 1950-an leuwih museurkeun paniténanana kana widang atikan. Hardjapamekas tabah pisan nyarita dina basa Jerman, nepi ka meunang kasempetan keur ngulik pangarti di Jérman, ku alpukahna Goethe Institut. Ti Indonésia mah nya anjeunna guru basa Jérman munggaran anu lulus di Jérman. Ku katapisanana dina nyarita basa Jérman sarta loba kawanohanana ka urang Jérman, dugi ka Walikota Bandung jaman harita, nyaéta R.Priatnakoesoemah, maparinan pancén pikeun ngayakeun tali mimitran antar kota nyaéta kota Bandung sareng kota Braunschweigh Jerman, anu kiwari katelah sister city. Samulihna ti luar negri, anjeunna teras ngawulang di IKIP Bandung kiwari katelah Universitas Pendidikan Indonesia disingget UPI nepi ka pangsiunna. Lian ti ngawulang, Hardjapamekas tapis kana nulis deuih, pangpangna buku-buku kabudayaan sareng atikan. R.H. Mohammad Sobri Hardjapamekas ngantunkeun di Bandung, dina ping 23 Juli 2005 dina yuswa 91. Pikeun mitineung jeung miéling wetonna katut jasa-jasana, ngaranna diabadikeun jadi ngaran panglélér Hadiah Hardjapamekas. Ieu hadiah diayakeun ku alpukah palaputra katut kulawargana kalawan dirojong ku Yayasan Kabudayaan Rancagé pingpinan Ajip Rosidi, ti mimiti taun 2008 dipasrahkeun ka guru-guru basa Sunda anu dianggap punjul atawa nyongcolang prestasina, enggoning matéakeun pangajaran basa Sunda di SD,SMP jeung SMA/SMK.

                                     

2. Riwayat Atikan

 • Studi Komparatif Sistem Pendidikan 1969-1970
 • Universitas Heidelberg Jerman 1956-1957
 • Studi Komparatif Sekolah Pemwangunan dan Gesamt-schulen di Jerman 1970.
 • MULO B di Bandung 1932
 • Peserta Doktorandenseminaar S3 Universitas Hamburg Jerman teu rengse, da kabujeng disaur mulih ka lemah cai ku Pamaréntah 1964
 • HIS di Ciamis 1928
 • AMS B di Bandung 1935
 • Pedagogisches Institut Heidelberg Jérman 1956-1957
 • Geneeskundige Hoogescholl GHS di Jakarta 1938
 • Diploma-Sprachlehrer di Muenchen Jerman 1957
                                     

3. Riwayat Padamelan sareng Kalungguhan

 • Dosen luar biasa Jurusan Bahasa Asing FPBS IKIP Bandung 1984.
 • Pangsiun tina PNS di IKIP Bandung 1979
 • Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Jerman FKSS IKIP Bandung 1959
 • Kepala Balai Penelitian Pendidikan IKIP Bandung 1976-1979
 • Koresponden Bataafse Petroleum Maatschappi di Cepu 1938-1939
 • Dekan FKSS IKIP Bandung 1965-1967
 • Guru basa Jerman sareng basa Inggris di SMA Negeri Bogor ;ex SMA Perjuangan 1950-1958
 • Padamel pangreh praja salaku Wadana Karees Bandung 1939-1950
 • Padamel sasihan IKIP Bandung 1979-1984
 • Dosen di jurusan basa Jerman IKIP Bandung 1958-1979
                                     

4. Karya-karyana

 • Pengantar Sejarah Kesusastraan Jerma 2003
 • Vadamecum Kamus Saku Latin – Indonesia 1993
 • Bunga Rampai Kebahasaan 1988
 • Kamus Latin – Indonesia 1993
 • Bumela ka Bangsa.
 • Sekelumit Mitologi Yunani 1986
 • Bekerja Demi Bangsa
                                     
 • salingkuhan Bill Clinton 1989 Daniel Radcliffe, aktor Inggris Mohammad Sobri Hardjapamekas 1885 Ulysses S. Grant, présidén Amérika ka - 18 l. 1822 2011

Users also searched:

...