Back

ⓘ Himpunan Mahasiswa Pendidikan Basa jeung Sastra Sunda UPI
                                     

ⓘ Himpunan Mahasiswa Pendidikan Basa jeung Sastra Sunda UPI

Himpunan Mahasiswa Pendidikan Basa jeung Sastra Sunda nyaéta himpunan anu aya di Jurusan Pendidikan Bahasa Daérah, FPBS Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

                                     

1. Sajarah

Dumasar gagasan mahasiswa nu munggaran; Karna Yudibrata Drs, jeung Yus Rusyana Prof. Dr, bareng jeung medalna Seksi Bahasa dan Sastra Sunda dina taun 1957, diwangun beungkeutan dina hiji kagiatan anu disebut" Bendé Rancagé”.

Marengan mekarna kagiatan kamahasiswaan di IKIP Bandung diatur jeung dipayuskeun dumasar prosedur anu resmi, dina taun 1962 diadegkeun" WARGA MAHASISWA BASA JEUNG SASTRA SUNDA” WBSS. Kagiatan nu digarap ku WBSS leuwih dieuyeuban deui ku ayana Saba Reuma nu mangrupa kagiatan rékréasi ka hiji tempat bari leumpang.

Luyu jeung robahna ngaran jurusan, dina taun 1983 WMBSS ngilu robah jadi Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah HMPBD, kalayan kagiatan nu leuwih ditingkatkeun deui, boh rupana boh ajén kagiatanana.

Kalayan harepan nembongkeun deui komara Sunda dina taun 1986 HMPBD robah deui jadi" Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Sunda Hima Pensatrada FPBS IKIP Bandung” nepi ka kiwari, nu rédaksina dirobah deui jadi" Himpunan Mahasiswa Pendidikan Basa jeung Sastra Sunda Hima Pensatrada FPBS UPI” dina taun 2003.

Nepi ka kiwari, Hima Pensatrada terus ngusahakeun pikeun ngaguar jeung ngamekarkeun kagiatan kamahasiswaan nu diwariskeun ti inohong-inohong mahasiswa saméméhna. Lian ti éta dironjatkeun ogé kasaimbangan kagiatan dina widang penalaran, minat jeung bakat, jeung karaharjaan anggota.

                                     

2.1. Pupuhu WMBSS, HMPBD jeung Hima Pensatrada ti mangsa ka mangsa Warga Mahasiswa Basa jeung Sastra Sunda WMBSS

Alam Sutawijaya 1962-1964 Agus Suriamiharja 1964-1970 Dudung Ajat Saputra 1970-1977 Asep Suhendar 1977-1978 Taufik Faturrahman 1978-1979 Edi Suhendar 1979-1980 Dedi Koswara 1980-1981 Cicih Sundarsih 1981-1982 Nana Kurniadi 1982-1983

                                     

2.2. Pupuhu WMBSS, HMPBD jeung Hima Pensatrada ti mangsa ka mangsa Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Sunda Hima Pensatrada

Apip Ruhamdani 1986-1987 Dani Suhandani 1987-1988 Gunawan 1988-1989 Uus Sugiana 1989-1990 Yudi budiman 1990-1991 Timan 1991-1992 Asep Dachlan 1992-1993 Kardiman 1993-1994 Entoh 1995-1996 Retty Isnendes 1996-1997 Uhud Solehudin 1997-1998 Nanin Nuraningsih 1998-1999 Hernawan 1999-2000 Asep Fajar Ansori2000-2001 Dadan Hamdani 2001-2002 Iid Abdul Muiz 2002-2003

                                     

2.3. Pupuhu WMBSS, HMPBD jeung Hima Pensatrada ti mangsa ka mangsa Himpunan Mahasiswa Pendidikan Basa jeung Sastra Sunda Hima Pensatrada

Jana Sujana 2003-2004 Tarlan 2004-2005 Diqi Munawar Shodiq 2005-2006 Adhika Nurkholis Aziz 2006-2007 Yanuarisnandar Mauludi2007-2008 Karsim 2008-2009 Dadang Nasuha 2009-2010 Dede Riza 2010-2011 Diky Arliana 2011-2012 Iman Nurdin 2012-2013 Risky Ashary 2013-2014 Yedi Sudrajat 2014-2015 Deska Mahardika 2015-2016 Anggit Galih G. 2016-2017 M.Andri Yuriansyah 2017-2018 Tri Wahyu Juliana 2018-2019 Sandi Kusnadi 2019-2020 Ahmad Djubaeri Ramdani 2020-2021

                                     

3. VISI jeung MISI Hima Pensatrada

Visi jeung Misi Hima Pensatrada nyaéta tujuan Hima Pensatrada nu aya dina Anggaran Dasar Hima Pensatrada BAB VII pasal 11 nu eusina" Hima Pensatrada FPBS UPI ngabogaan tujuan pikeun ngawangun insan akademis anu kritis, religius jeung revolusioner kalawan nepi ka ngabogaan rasa tanggung jawab tur partisipasi aktif dina enggoning ngawujudkeun pangwangunan nasional”.

                                     

4. Fungsi

Hima Pensatrada FPBS UPI mibanda fungsi salaku wujud tina kadaulatan mahasiswa Pendidikan Bahasa Daerah FPBS UPI pikeun ngawadahan, nyalurkeun aspirasi sarta pikeun mekarkeun potensi anu aya di mahasiswa Pendidikan Bahasa Daerah FPBS UPI luyu jeung aturan konstitusi nu geus disapukan. AD Bab VI pasal 10

                                     

5. Kaanggotaan

Anggota Hima Pensatrada FPBS UPI nyaéta mahasiswa Pendidikan Bahasa Daerah nu lulus tina Pengaderan. AD Bab VIII pasal 12 Nu dimaksud lulus tina pengaderan nyaéta lulus tina kagiatan Mitra Sunda nu ngawengku Wawanohan, Latihan Dasar Kapamingpinan Mahasiswa LDKM jeung Saba Reuma. ART Bab I pasal 1

                                     

6. Lambang

Lambang hima pensatrada nyaéta kujang, tarate, gunung, jangjang garuda, dikurilingan ku tulisan HIMPUNAN MAHASISWA PENDIDIKAN BASA JEUNG SASTRA SUNDA FPBS UPI anu aya dina hiji buleudan warna koneng emas kalayan warna dasar bulao kolot.

Harti simbolis lambang:

Kujang miboga harti jati diri Sunda Jangjang miboga harti alat pikeun ngahontal tujuan - Taraté miboga harti katingtriman - Gunung miboga harti kayakinan anu kuat sarta cita-cita anu luhung - Buleudan miboga harti hiji beungkeutan kakulawargaan - Warna konéng emas ngalambangkeun kamulyaan jeung karaharjaan - Warna bulao kolot nandakeun sumanget keur bajoang

                                     

7.1. Kagiatan Hima Pensatrada 1. Mitra Sunda

Mitra Sunda nyaéta kagiatan pengkaderan pikeun mahasiswa anyar jurusan Pendidikan Basa jeung Sastra Sunda. Kagiatanna ngawengku wawanohan, LDKM Latihan Dasar Kapamingpinan Mahasiswa, jeung Sabareuma. Biasana Kagiatanna lumangsung antara sasih Séptember dugi ka Nopember.

                                     

7.2. Kagiatan Hima Pensatrada 2. Riksa Budaya Sunda

Riksa Budaya Sunda nyaéta kagiatan pikeun miéling poé basa indung sadunya nu tujuanna pikeun basa jeung budaya Sunda tetep hirup jeung digunakeun dina kahirupan sapopoé. Biasana kagiatanana mangrupa pasanggiri-pasanggiri tingkat SMP/SMA/Satata Sa-Jawa Barat. Ieu acara lumangsung sasih Pébruari.

                                     

7.3. Kagiatan Hima Pensatrada 3. Bendé Rancagé

Bendé Rancagé mangrupa salah sahiji kagiatan tina Tridarma Perguruan Tinggi nyaéta Pengabdian Pada Masyarakat P2M. Ieu kagiatan tereh sarua jeung kagiatan KKNKuliah Kerja Nyata, nu ngabedakeun nyaéta dina durasi waktuna. Bendé Rancagé mah kurang leuwih saminggu, ari KKN mah biasana opat puluh poé. biasana ieu kagiatan lumangsung dina sasih April.

                                     

8. Karatagan Hima Pensatrada

ku: Imang Sugianto Pensatrada nanjeur nyanding komara Hurung ngempur pamorna Ki Sunda Cangkring kujang nu jadi perlambang Lébér wawanénna diri Lemah UPI baligeusan ngajadi FPBS pamiangan tandang Meuseuh diri pigeusaneun bakti Wadahna hima digjaya Seuweu siwi jati Sunda Pangrumat pangraksa budaya Mahasiswa sirung bangsa Geusan tandang makalangan

                                     
  • Pendidikan Bahasa Daérah Sunda UPI Nyaéta salah sahiji jurusan jenjang pendidikan Sarjana Starata 1 S1 di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas
  • wangunan SDN 1 Karyawangi. Dina taun 1987, Surat Kaputusan Menteri Pendidikan jeung Kabudayaan nomor 0260 O 1994 tanggal 5 Oktober 1994 sacara resmi disyahkeun

Users also searched:

...