Back

ⓘ Linguistik
                                               

Daptar istilah linguistik

ablativus – ablaut – absolutivus – adjéktivus – advérbium – agens – afiks – afrikat – aglutinasi – aksara – aksén – aktan – akusativus – alfabét – alihaksara - alofon – alomorfem – alvéolair – anaforis – analisa – analogi – anaptiksis – anlaut – anterior – aoristus – apikal – apokope – aproksiman – arkhifonem – artikulasi – aspek – aspirasi – asimilasi – asimilasi progrésif – asimilasi regresif – atematis – atributif – augment – auslaut - alegori - aliterasi - alonim - alusio - anakronisme - antanaklasis - antiklimaks - antitesis - antonomasia - antropomorfisme - apofasis - aptronim - asin ...

                                               

Kandaga Kecap

Kandaga kecap nyaéta kumpulan sakumna kecap anu dipikaharti ku jalma pamaké hiji basa atawa sakumna kekecapan anu kamungkinan baris dipaké ku éta jalma pikeun nyusun kaliwan anyar. Kabeungharan kandaga kecap hiji jalma kalawan umum dianggap mangrupa gambaran tina intelejénitas atawa tingkat pangaweruhna. Alatan kitu réa ujian standar, saperti Scholastic Aptitude Test, anu méré patalékan pikeun nguji kandaga kecap. Nambahanana kadaga kecap pikeun hiji jalma kalawan umum dianggap mangrupa bagian anu penting boh tina prosés diajar hiji basa boh kamekaran kamampuh hiji jalma dina hij basa anu ...

                                               

Psikolinguistik

Psikolinguistik ᮕ᮪ᮞᮤᮊᮧᮜᮤᮍᮥᮄᮞ᮪ᮒᮤᮊ᮪ nyaéta gabungan tina dua kecap psikologi jeung linguistik. Psikolinguistik nyaéta salah sahiji cabang kaélmuan kabasaan anu ngulik jeung nalungtik faktor-faktor psikologis jeung neurobiologis anu ngamungkinkeun manusa meunang, maké jeung maham kana hiji basa. Awalna mah kajian psikolinguistik téh sifatna leuwih filosofis, sabab can réa pamahaman kana fungsi uteuk manusa. Kiwari geus aya panalungitkan modérn anu maké métode biologi, neurologi, élmu kognitif, jeung téori informasi pikeun nalungtik jeung ngulik cara gawé uteuk mausa dina ngolah basa. Mimitina ...

                                               

Sinonim

                                     

ⓘ Linguistik

 • mistina deui. Sacara husus agrafi patali jeung kurangna fungsi - fungsi linguistik siga omongan jeung ngéjah kecap anu rék dikedalekuen. Aya dua lolongkrang
 • Urang Iran nyaéta hiji grup étno - linguistik Indo - Éropa anu ngawengku panyatur - panyatur rungkun basa Iran, hiji cabang utami ti rungkun basa Indo - Éropa
 • Mariam Mehdi. The Afghans - Language and Literacy United States: Puseur Linguistik Terapan CAL June 30, 2002. Diakses tanggal 2010 - 10 - 24. Wikipédia ogé
 • Oseanografi Paleontologi Seismologi Antropologi Arkeologi Ékonomi Élmu pulitik Linguistik Élmu basa Psikologi Analisis laku - lampah Biopsikologi Neuropsikologi
 • ngeunaan sajarah Erasia, nu nyieun hubungan génétik, budaya, andjeung linguistik antara budaya kuna Eropa jeung Asia, nu geu lila dipikirna béda. Erasia
 • pikeun nginget sim Kuring QS. 20: 14 Pamakéan kecap Alloh sacara linguistik mengindikasikan kahijian. Umat Islam percaya yén Pangéran anu maranéhanana
 • mangrupa salah sahiji kakiatan régional. Loba pimikiran ahli sajarah jeung linguistik ngeunaan étimologi ngaran Italia Dumasar kana salah sahiji panerangan
 • Kapuloan Sunda Leutik Selat Sunda Laut Sunda Amparan Sunda Ditempo tina linguistik basa Sunda jeung basa Baduy ngawangun hiji rumpun dapuran basa Malayu - Sumbawa
 • Basa Sunda - Bahasa Indonésia Undak - usuk Basa Sunda, taun 1991 Psikologi Linguistik taun 1998 jeung lianna. Ceuk A. Chaedar Alwasilah, Pa Karna guru, seniman
 • Society of Bengal di Calcutta, 2 Pébruari 1786, ngomong: Memang élmu linguistik babarengan kalawan fonologi, dsb. mimiti mecenghul di antara para tatabahasawan
 • seueur karya éta. Grant nguji prosés nulis sareng ideu dumasar kana téori linguistik sabab ngahubungkeun kana seni sareng nyiptakeun gambar visual anu diideuan
Alpabét
                                               

Alpabét

Kecap alfabet, dicokot tina basa Yunani tina dua hurup mimiti tulisannana nyaéta alfa jeung béta. Hartina nyaéta sistim panulisan nu dumasar kana foném vokal jeung konsonan. Sistim panulisan lianna nyaéta: Alfa-silabik Abjad Silabik Logogram

                                               

Antonim

Antonim sarta onoma nyaéta hiji istilah linguistik anu ngarujuk kana papasangan kecap anu lalawanan hartina. Conto: panas nyaéta antonim tiis.

                                               

Dialék

Dialék, nyaéta varian-varian hiji basa nu sarua. Varian-varian ieu béda-béda, tapi rada-rada mirip hiji jeung sejéma, jadi teu pantes disebut béda basa.

                                               

Kluster (linguistik)

Dina linguistik, kluster nyaéta dua konsonan nu diomongkeun sakaligus. Conto kluster nyaéta kecap o pskrbl jivanje dina basa Kroasia, jeung sph i nx dina basa Inggris. Kluster sanés dua huruf nu digabung, sabab kluster téh dua konsonan nu digabung, jeung teu sakabéh huruf nu digabung mangrupa konsonan nu digabung. Kadang dua huruf nu digabung ngan ngalambangkeun hiji konsonan, contona dwihuruf "th" dina kecap "Thailand" ngalambangkeun foném Citakan:BunyiIPA.

Users also searched:

...