Back

ⓘ Zakat
Zakat
                                     

ⓘ Zakat

Zakat nyaéta rukun Islam nu katilu. Sacara harpiah Zakat hartina "tuwuh", "mekar", "nyucikeun" atawa "ngaberesihan". Sedengkeun sacara terminologi syariah, zakat nujul kana aktivitas méré sabagéan tina harta nu jumlah jeung itungananan tinangtu keur jalma nu geus ditangtukeun.

                                     

1. Hukum Zakat

Zakat mangrupa salah sahiji rukun Islam, sarta jadi salah sahiji poko jeur ngadegna sareat Islam. Ku sabab eta, zakat hukumna wajib fardu keur unggal muslim nu geus mibanda sarat-saratna. Zakat kaasup kana kategori ibadah nu geus diatur sacara rinci jeung paten dumasar Al-Quran jeung As Sunnah, sakaligus mangrupa amal sosial kamasarakatan jeung kamanusaan nu bisa mekar loyog jeung kamekaran umat manusa.

                                     

2. Macem-Macem Zakat

Zakat kabagi dua nyaéta:

 • Zakat Maal Zakat Harta, ngawengku hasil dagang, tatanén, pertambangan, hasil laut, hasil ingon-ingon, harta panimu, emas jeung pérak sarta hasil gawé profési. Masing-masing tipeu miboga itunganana sorangan.
 • Zakat Fitrah, zakat nu wajib dikaluarkeun ku Muslim nalika arék Idul Fitri dina bulan Romadon. Gedéna zakat ieu kurang leuwih 2.176 kilogram dahareun poko nu aya di wewengkon éta.
                                     

3. Nu boga hak narima

 • Amil - nu ngumpulkeun jeung ngabagikeun zakat.
 • Fisabilillah - nu berjuang di jalan Allah misalna: Dawah, Perang jsb
 • Miskin - nu mibanda harta tapi henteu nyukupan kabutuhan dasar keur hirupna.
 • Muallaf - nu kakara asup Islam jeung butuh bantuan keur ngaloyogkeun manéh jeung kaayaanana nu anyar.
 • Gharimin - nu loba hutang keur kabutuhan hirupna nu halal, tapi tu sanggup mayaranana
 • Ibnu Sabil - nu béakeun béya dina perjalanan.
 • Fakir - nu ampir teu boga nanaon antukna henteu mampuh nyukupan kabutuhan poko hirupna.
 • Hamba Sahaya nu hayang ngamerdékakeun dirina
                                     

4. Hikmah Zakat

Hikmah tina zakat di antarana:

 • Ngurangan kasenjangan sosial di antara nu beunghr jeung nu miskin.
 • Alat pikeun ngabérésihan harta jeung pangjaga tina katamakan jalma nu jahat.
 • Ungkapan rasa sukur kana nimat nu dipaparin ku Allah SWT.
 • Nambah pendapatan nagara pikeun proyek-proyek nu berguna keur ummat.
 • Pilar amal jamai antara nu beunghar jeung para mujahid sarta dai nu bajoang jeung dawah dina raraga ngaluhurkeun kalimah Allah SWT.
 • Keur ngamekarkeun potensi ummat
 • Pangrojong moral ka jalma nu kakara asup Islam.
 • Ngabérésihan jeung ngikis ahlak goreng.
                                     

5. Zakat dina Al Quran

 • QS 2:43 "Jeung geura aradegkeun sholat, kaluarkeun zakat sarta geura ruku babarengan jeung nu raruku".
 • QS 6: 141 Sarta Mantenna anu ngajadikeun kebon-kebon anu ngajungjung sarta anu henteu ngajungjung, tangkal korma, tutuwuhan anu rupa-rupa buahna, zaitun sarta dalima anu sarupa wangun sarta warnana sarta henteu sarua asana. Pék dahar ti buahna anu rupa-rupa éta lamun baruahan, sarta bayarkeun hakna dina poé metik hasilna kalawan disidkahkeun ka fakir miskin; sarta ulah manéh kaleuleuwihi. Saéstuna Alloh henteu mikaresep jelema anu kaleuleuwihi).
 • QS 9:35 ka maranéhanana: "Ieu pisan rajakaya anjeun anu manéh simpen pikeun diri anjeun sorangan, mangka rasakeun ayeuna alatan ti naon anu manéh simpen éta.")