Back

★ Basa SundaBasa Sunda
                                     

★ Basa Sunda

Basa sunda nyaeta basa nu dipaké kurang leuwih ku 41 juta jalma di wewengkon kulon pulo Jawa, atawa 13.6 persén tina populasi Indonésia. Basa sunda teh milik kulawarga basa Austronésia - Malayo-Polinésia - Malayo Kulon-Polinésia mibanda sababaraha dialék / logat dumasar padumukan jelema:

 • Kakawasaan sumedang larang. (The power of the government banning)
 • Jawa. (The)
 • Brebes. (Bradford)
 • Jeung. (And)
 • Populasi, jeung nu. (Of the population, and the)
 • London.

Béas mangrupa wewengkon dina nu paling Imah Pamaké, saperti eta tetep utama basa lulugu basa sunda nu diajarkeun ti mimiti SAKOLA Dasar nepi ka SMA Dasar Dina sanggeus datang kaluar kaputusan ti Gupernur jawa Barat.

                                     

1. Kalungguhan Basa Inggris. (The Roles Of The English Language)

Basa sunda téh basa indung urang Sunda, boh nu cicing di jawa Barat, boh di saluareunana nu aya teureuh ka Kulon. Jumlah panyaturna ogé kaitung réa, malah kaasup basa daérah kadua panggedéna di Indonésia sanggeus basa Jawa.

                                     

1.1. Kalungguhan Basa Inggris. Basa Kapamingpinan. (The Language Of Leadership)

Di puseur dayeuh Karésidénan Sanggeus dipindahkeun ti Kawah ka Bandung, Kalungguhan basa sunda nyaéta basa pribumi. Basa Sunda di wewengkon Bandung leuwih sarikat posisi-na ti nu ti basa sunda wewengkon séjénna. Pangaruh dina Énzim Nagara Staatsblad No. 125 Taun 1893, Ayat 6, ditetepkeun yén "basa pribumi anu diajarkeun di jawa Barat téh nya éta "basa sunda Bandung". Nu harita keur nu ngaranna waktu basa sakola, nyaéta basa anu diajarkeun di sakola. Ti aya ngaranna basa sakola téh robah deui jadi basa lulugu atawa basa baku. Atuh basa sunda wewengkon Bandung ogé robah jadi basa lulugu atawa basa Sunda baku.

                                     

1.2. Kalungguhan Basa Inggris. Basa Wewengkon. (The Language Of The Region)

Istilah basa lulugu baku mah dipateungteungkeun jeung basa teu lulugu teu standar. Ngan pédah dina kahirupan masarakat Sunda muncul istilah basa sunda wewengkon minangka lalawanan tina basa sunda lulugu. Poé basa wewengkon lumakuna ngan di wewengkon-wewengkon nu tangtu ngan, sok lah urang Bandung mah kurang ngarti lamun éta di luar Bandung komunikasi ngagunakeun basa wewengkon. Dina basa wewengkon anu henteu ngan diksina wungkul, tapi hiji dialek atawa hiji lagu kalimahna ogé sakapeung béda-béda ungga eta. Contona, saperti kieu.

 • Kuningan: nembok ninyuh, béca kicimpring, déwék injil, agéh tangtu, nu menit nyeri sirah, jeung sajabana.
 • Ciamis: kosi kungsi, cuang urang, nu bursa tukeur torog tina plus, jeung sajabana.
 • Jeung wewengkon séjén. (And other areas)
                                     

2.1. Sajarah I saméméh abad ka-16 M. (I prior to the 16th century M)

Nepi ka taun 1600 Maséhi, basa sunda teh mangrupa basa nagara di karajaan Salakanagara, Jeung, Edit, jeung Scary. Dina ieu mangsa, basa sunda kaasupan dina basa Sanskrit salaku kadua dina daptar, dina kanyataanana, nu ogé maké aksara Pallawa. Basa Sunda alam harita dipaké dina widang kanagaraan, kasenian, jeung kahirupan sapopoé, loba kitab nabi anu ditulis dina basa sunda sarta ngagunakeun aksara sunda kuna saperti Teks Salaku Siksa Kandang Karesian, Carita, kakawasaan sumedang larang, Amanat Galunggung, jeung Guru Talapakan.

                                     

2.2. Sajarah Mangsa SAPARAPAT abad ka-16 M. (The period of a QUARTER of the 16th century M)

Dina ieu mangsa, imah Sunda kacicingan ku Mataram. Nu pangaruh tina panggedena dina widang pamaréntahan, basa, jeung kasusastraan. Dina ieu abad, mimiti aya konsép undak-usuk basa téh sarua jeung nu unggah-ungguh boso Jawa. Lian ti éta, basa sunda téh loba anu dimekarkeun dina widang kasusastraan, utamana dina wangun puisi pupuh. Dina kanyataanana, nu kasusastraan tuluy maranehna anu dianggap pangagungna sabab dipaké ku ménak jeung cendikiawan alam harita.

                                     

2.3. Sajarah KATILU 1800-1900 M. (THE THIRD 1800-1900 M)

Dina basa Sunda mimiti kaseselan Walanda, ngaliwatan para bupati jeung pagawé Walanda. Ieu ngeunaan wewengkon Sunda téh geus aya dina embé pamaréntah Walanda, nya harita medalna buku basa Sunda anu ditulis ku aksara Latén téh. Basa sunda mimiti dijadikeun ulikan bangsa deungeun utamana bangsa Walanda, salian ti éta basa sunda ogé mimiti kaasupan basa Maranéhanana sajaba. Tuluy aya nu kaamanan ti bangsa Walanda sangkan bangsa pribumi, kaasup urang Sunda kudu ngagunakeun basa Maranéhanana minangka lingua franca-na conto nu aya dina Panji Wulung taun 1876.

                                     

2.4. Sajarah KAOPAT 1900-1945 M. (THE FOURTH 1900-1945 M)

Dina ieu mangsa, sakola-sakola beuki réa, basa sunda terus digunakeun sarta diajarkeun di sakola-sakola. Pangajaran basa sunda leuwih loba sajaba ti éta, boh bangsa deungeun atawa Sistem sorangan, beuki témbong baé pangaruh basa walanda kana basa Sunda téh, nepi ka harita mah teu saeutik urang Sunda nu nyaritana direumbeuy ku basa Walanda, utamana kaom palajar. Basa Sunda pacampur jeung basa Arab, Jawa, walanda jeung walanda dipaké dina widang atikan jeung kabudayaan, pikeun nuliskeunana geus prah maké aksara Latén. Dina ieu mangsa, medal pustakamangsa jeung kalawarta dina basa sunda saperti Papaés Nonoman taun 1915, Nu Pasoendan 1917, Poesaka Soenda taun 1923, jeung Sipatahoenan taun 1923.

                                     

2.5. Sajarah V-1945-kiwari. (V-1945-present)

Mangsa ti taun 1945 nepi ka kiwari sok disebut ogé mangsa perang, basa sunda dipaké dina kahirupan sapopoé, pustakamangsa, sastra, kabudayaan, jeung buku-buku atawa kapustakaan. Mangsa ieu basa Sunda loba kapangaruhan ku basa indonésia. Dina istilah basa kosta méméh asup kana basa Sunda téh umumna ngaliwatan heula basa Indonésia, utamana nu dipaké ku masarakat kota, nepi ka aya istilah "nu kamalayon" happy nyaéta basa Sunda anu reumbeuy kapangaruhan ku basa Malayu Indonesia.

                                     

3. Indonésia. (Indonesian)

Unggal basa diwujudkeun ku sora. Ku kituna, ulikan sora basa atawa lagu sok dijadikeun dasar ulikan tulisan atawa tata aksara. Sora nu ragrag téh teu sagawayah, tapi sora nu diwangun ku ucap, anu sok disebut sora basa fon. Sora basa aya nu béda kadéngéna, aya anu mirip. Sora basa anu kadéngé béda atawa mirip tur bisa ngabédakeun harti kecap disebut kecap. Kecap tah eta anu ditulis di antara dua basa nu condong /. /. Contona, baé, sora / a, /kuring, /u, /o, jeung /e / dina basa Sunda aya kecap alesan opatanana bisa ngabédakeun harti kecap. Geura tengetan contona, dina sahenteuna hiji pasangan ieu di handap ieu. /a runtuyan a k / /runtuyan i k / /runtuyan u k / /runtuyan o k / /runtuyan e-k /

Kecap dina basa sunda bisa mibanda rupa-rupa ucapan nurutkeun tempatna dina engang atawa kecap, ilaharna teu ngabédakeun harti. Variasi ucapan nyaeta kecap anu teu ngadédakeun harti anu dipikawanoh alofon, sarta sok ditulis di antara dua kurung siku. Kiwari, sakumaha di sakabéh wewengkon Indonésia, basa sunda ditulis dina aksara Latin. Aya tujuh sora vokal a, e i, o, u, jeung eu, tanpa diftong. Dina kawakilan ku aksara b, c, d, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, t, w, y, ny, jeung ng. Dina séjén nu datang ti basa asing, saperti arab atawa basa inggris, lolobana dialihbasakeun dina utama tadi: f ->, p, g ->, p, sy ->, s, sh ->, s, z ->, j, jeung kh ->, h.                                     

4. Gender

Tata basa sunda kaasup anu basajan dibandingkeun basa paéh. Aya sawatara ciri basa sunda, nyaéta:

 • Aya no ngarobah hiji kecap dumasar waktu, anu dina basa inggris disebut tenses. Pikeun nangtukeun waktu, kalimah cukup diwuwuhan ku sawatara kecap saperti kamari, ayeuna, tadi, jsb.
 • Teu ngabogaan gender dina kecap-kecap. ku kituna aya parobahan dina kecap-kecap sabab tina pesak ka gender nu béda.
                                     

5. Sistem Tinulis. (The System Is Written)

Dina sajarahna, basa sunda kungsi ditulis ku rupa-rupa aksara, di antarana:

 • Aksara pegon, utamana di lingkungan pasantrén, ku asupna ajaran Islam ti tatar Arab.
 • Aksara sunda mangrupakeun Kuna anu diturunkeun tina aksara Pallawa.
 • Aksara tina abjad Latin, mimiti dipaké ahir abad ka-19, diwanohkeun ku pangjajah Walanda.
 • Aksara Pallawa atawa aksara Pra-Nagari anu dipaké pikeun nuliskeun basa Sangsakerta, dipaké nepi ka abad ka-7.
 • Cacarakan aksara atawa aksara Jawa, geus umum marengan asupna nagara Islam jeung kaadaban Jawa ka asalna ti abad ka-16 jeung abad ka-17.

Eta sacara resmi, pamaréntah Jawa Kulon ngaliwatan taun 2014 geus ngarojong aksara sunda pikeun pakéeun sapopoé.

                                     

6. Tempat. (Place)

Megatkeun hiji ogé barudak dina basa sunda, utamana dina dialék utamana Béas. Sanajan sawatara nonoman Sunda kiwari nganggap yén diajar tatakrama basa sunda téh hésé, tatakrama tetep diajarkeun di sakola-sakola lantaran ku tatakrama ieu diharepkeun sikep silihormat jeung silihajénan.

                                     

7. Rupa-rupa. (A wide variety of)

Kawas basa Sarta dina basa sunda ogé aya sababaraha gaya basa, contona:

 • Rautan eufimisme.
 • Silib-sindir alégori.
 • Kadalon abjad. (Kadalon alphabet)
 • Ngupamakeun similé.
 • Ngasor litotés.
 • Lalandian kiasan. (Lalandian metaphor)
 • Mindoan repetisi.
 • Rarahulan hiperbol.
 • Jadi personifikasi. (So personifikasi)
                                     

8. Sastra. (Literature)

Basa Sunda euyeub ku rupa-rupa karya sastra, boh anu klasik atawa anu moderen, diantarana:

 • Puisi. (Poetry)
 • Pupuh: Pupuh 17. (Canto: Canto 17)
 • Guguritan.
 • Kawih jeung kakawihan. (Happy holidays and a heart to heart)
 • Sisindiran: paparikan, wawangsalan, sésébréd.
 • Pupujian.
 • Dina.
 • Sajak. (Poems)
 • Carita pantun. (The story of the poem)
 • Mantra: aji-mantra téh, manéhna compares mantra, elmu pangaweruh, agama, asihan, pélét.
 • Antara. (Between)
 • Carita Pondok. (Short Story)
 • Drama.
 • Dina dongeng nu. (In a fairy tale)
 • Fiksimini.
 • Novel.
                                     

9. Tumbu luar. (External links)

 • Kamus Online basa sunda ti LSS ITB.
 • Sudaryat, Yayat. Tata Basa Sunda Kiwari. 2011. Bandung: Yrama Widia.
 • Central-eastern basa. (The Central-eastern languages)
 • Situs Web Diajar Basa Sunda.
 • Cinta Kuring. (Love Me)
 • Laporan ngeunaan basa Ethnologue.com.
                                     
 • Maséhi, basa Sunda téh mangrupa basa nagara di karajaan Salakanagara, Galuh, Kawali, Sunda jeung Pajajaran Dina ieu mangsa, basa Sunda kaasupan ku basa Sansakerta
 • Tatakrama basa Sunda nyaéta ragam basa Sunda diksi anu dipaké atawa dipilihna dumasar kana kaayaan anu nyarita, anu diajak nyarita, jeung anu dicaritakeunana
 • Wikipedia basa Sunda nyaéta énsiklopédi online dina basa Sunda ti Wikipedia. Kawas Wikipedia dina basa lianna di dunya, Wikipedia basa Sunda aya dina aturan - aturan
 • Éjahan basa Sunda robah ti mangsa ka mangsa. Nepi ka kiwari aya sababaraha éjahan anu kungsi dipaké dina basa Sunda Upama disusun tur dipedar sacara kronologis
 • mandiri sarta ngandung harti anu tangtu. Papasingan kecap - kecap dina basa Sunda dumasar kana wangun jeung warnana. Wangun Kecap Warna Rupa Kecap kabagi
 • kulon Jawa Tengah nyaéta urang Sunda nu ngagunakeun basa Sunda salaku basa indungna katut kabudayaanana. Kecap Sunda bisa nujul ka rupa - rupa harti nu
 • Kecap rundayan dina Basa Sunda nyaéta kecap asal anu geus dirarangkénan. Ku ayana rarangkén ieu, hiji kecap asal bisa ngajanggélék jadi ratusan kecap.
 • Lembaga Basa jeung Sastra Sunda LBSS Kiwari, KBS geus diayakeun 10 kali, di antarana: Kongrés Basa Sunda I Kongrés Basa Sunda II Kongrés Basa Sunda III
 • urang Sunda maké basa Sunda aya sababaraha basa wewengkon, nu masing - masing boga ciri dina paguneman sapopoé, ngan ka dieunakeun, basa Sunda téh beuki
 • Aksara Sunda ᮃᮊ ᮞᮛ ᮞ ᮔ ᮓ nujul ka hiji sistim ortografi hasil karya masarakat Sunda nu ngawengku aksara jeung sistim kaaksaraan pikeun nuliskeun basa Sunda
 • jeung Cirebon. Alatan kitu, basa Sunda ogé mibanda basa anu maneuh dina hartian basa lulugu minangka basa penganteur atawa basa nu baku dina pengajaran atawa


                                     
 • Urang Sunda jeung Basa Sunda mangrupa salah sahiji buku karangan Ajip Rosidi anu medal taun 2007 Januari Pamedalna Kiblat Buku Utama Bandung sarta
 • Sastra Sunda nyaéta karya kesusastraan dina basa Sunda atawa ti wewengkon kabudayaan suku bangsa Sunda atawa di mana maranéhanana mikeun pangaruh anu
 • Tuturucingan basa Sunda ditembangkeun éjahan heubeul: Toetoeroetjingan basa Soenda ditembangkeun nyaéta buku Sunda nu ditulis ku basa Sunda karya Mas Natawisastra
 • Élmuning Basa Sunda nyaéta pedaran anu ditulis dina basa Sunda ku Ardiwinata. Ieu buku pedaran téh dipedalkeun munggaran taun 1916 ku penerbit Com. Voor
 • Ngamumulé Basa Sunda nyaéta pedaran anu ditulis dina basa Sunda ku Wahyu Wibisana. Ieu buku pedaran téh dipedalkeun munggaran taun 2011 ku penerbit Kiblat
 • Gaya basa nyaéta rakitan basa kalimah anu dipaké sangkan bisa nimbulkeun pangaruh éfék anu leleb karaosna ka nu ngaos atawa nu ngupingkeun, ku jalan
 • Aksara Sunda kuna ᮃᮊ ᮞᮛ ᮞ ᮔ ᮓ ᮊ ᮔ nyaéta aksara anu mekar di wewengkon Jawa Kulon dina Abad XIV - XVIII anu awalna dipaké pikeun nuliskeun basa Sunda kuna
 • Wawacan Basa Sunda Carita Karmaen éjahan heubeul: Wawatjan Basa Soenda Tjarita Karmaen nyaéta karya sastra Sunda nu ditulis dina wangun wawacan ku Moehamad
 • nandingan umur basa ieu ti rungkun basa Indo - éropah ngan basa Hitit. Kecap Sangsakerta, dina basa Sangsakerta Samskrtabhāsa hartina nyaéta basa anu sampurna
 • 641 nu ngagunakeun basa Jawa kuna, ditulis dina taun 1256 Saka taun 1334 M Tapi, naskah Sunda pangkolotna anu maké basa Sunda kuna mah nyaéta Sanghyang


                                     
 • Basa Indonésia nyaéta basa resmi Nagara Indonésia, tapi ngan saeutik pisan nu maké basa Indonésia keur basa ibu. Panglobana maké basa Indonésia keur basa
 • milih kecap nu luyu, jeung maké basa nu singget sarta jelas. Nurutkeun Kamus Umum Basa Sunda sajak téh asalna tina basa malayu. Ari hartina, guguritan
 • kalayan sipatna nembrak. Wikipédia Basa Sunda mimiti dilalanyahan bulan Maret 2004, anu tujuanana sangkan basa Sunda bisa ngungkulan jeung ngigelan kamajuan
 • Sunda 1930? nyaéta wawacan anu dianggit tina naskah Kidung Sunda dina basa Kawi nu kapanggih di Bali. Henteu disebut saha anu nganggitna dina basa Sunda
 • Énsiklopédi Sunda nyaéta pedaran anu ditulis dina basa Sunda ku Ajip Rosidi Spk Ieu buku pedaran téh dipedalkeun munggaran taun 2000 ku penerbit Pustaka
 • propinsi Banten ngomong ngagunakeun Basa Sunda Buhun. Basa Sunda Buhun kasebut digolongkeun minangka basa kasar dina basa Sunda modéren, anu mibanda sababaraha
 • dina sastra Sunda kira - kira dina mangsa taun 1930 - an, di antarana karangan R. Memed Sastrahadiprawira ngeunaan Basa Sareng Kasusastran Sunda éta karangan
 • nu tulén sagemblengna Biasana sok aya baé kacampuran ku basa séjén. Kitu deui Basa Sunda loba meunang pangaruh ti bbasa séjén, sanajan urang ayeuna
 • Dongeng - dongeng Sunda éjahan heubeul: Dongeng - dongeng Soenda nyaéta buku Sunda nu ditulis ku basa Sunda karya Moeh Saleh Mangkoe Pradja. Ieu buku munggaran
                                               

Kecap (disambiguasi)

Dina basa inggris, Kecap ieu kadang-kadang bingung di ngéjahna, nyaeta, nu nujul ka: Kecap Sunda - hiji wangun katatabasaan anu pohara leutik. Ngaran inggris deungeun sangu anun éncér kawas cai, warna hideung, tékstur ieu amis.

Cameuh
                                               

Cameuh

Cameuh téh kaayaan biwir handap sungut leuwih ti hareup tinimbang biwir luhur. Sababaraha yén kuring geus sok dituturkeun ku kaayaan gado ka nyodor ka hareup teuing, jadi eta biwir handap ogé milu nyodor di mangsa nu bakal datang, sabangsa ngohngor, ngan sababaraha ngohngor biwir mah ka luhur. Dina eta cameuh, lamun sungut nu dibalemkeun biwir luhur aya tukangeun biwir ka handap. Kecap cameuh bisa dilarapkeun ka biwir, nu handap tina nu rada nyodor ngaliwatan biwir nu luhur.

                                               

Karaton

Istana nyaéta hiji wangunan tempat tinggal raja-raja. Eta dingdingna biasana dijieun tina kai, sedengkeun hateup anu dijieun tina daun tina sirap. Léksikal, istana harti bumi king, queen jeung sakurilingna dukuta luhur, sakapeung ogé disebut salaku kadaton atawa kadatun.

Users also searched:

las vegas laws, las vegas, lobsters illegal in nevada, weird laws in nevada, vegas, nevada, laws, Basa, illegal, lobsters, las vegas laws, las vegas, lobsters illegal in nevada, Sunda, weird, Basa Sunda, weird laws in nevada, basa sunda,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Las vegas laws.

Anak anjing sunda Bonus kasino online. Tolololpedia Bahasa Indonesia 室利佛逝. Yansiklopedi Türkçe 突厥 Ndhablek Basa Jawa 爪哇 Goblogpedia Basa Sunda 巽他 Φρικηπαίδεια Ελληνικά 希腊. Weird laws in nevada. テラル多久 (単相100V 250W 50hz) TERAL ヤフー店 浅深兼用. Bahasa indonesia gaelige italiano 日本語 basa jawa ಕನ್ನಡ қазақ afsoomaali español basa sunda kiswahili svenska тоҷикӣ தமிழ். Las vegas. Kuring Nyangka Sareng Nyarios Sunda Bonus kasino online. Anak anjing sunda. Spin pikeun payouts ganda, Rounds Bonus, sarta jackpots token kalayan sahabat manusa! Anjeun malah bisa maénkeun haratis dina.

Lobsters illegal in nevada.

改修用 OK鉛ドレン ヨコ引き用 鉛ロングパイプ 改修用. Basa Jawa kn Basa Sunda sw Finlandia Suomalainen, Perancis ​Perancis, Jérman Deutsche, Yunani Ελληνικά, Hindi Basa Sunda, Itali ​Italiana. Platform aksés médis terpadu Rumah Sakit sareng Dokter. Las Vegas katelah ogé Sin City, tempat anu ngimpi leres, naon bae anu mana waé, kumaha anu didinya aya, tetep didinya! Ieu fakta rada aneh ngan.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →