ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 40                                               

Simar

Simar nyaéta kaulinan budak Sunda anu ngagunakan siki asem minangka alatna. Ieu kaulinan lolobana dipaénkeun ku budak awéwé. Dina ieu kaulinan mah diperlukeun konséntrasi nalika maénkeunna, ogé katalitian jeung kaparigelan. Alat nu perlu disiapke ...

                                               

Amanat Galunggung

Naskah anu asalna ti Kabuyutan Ciburuy, Garut Kidul. Kiwari diteundeun di Perpustakaan Nasional RI kalawan nomor koleksi L 632 Peti 16 atawa koropak 632. Naskahna ditulis dina daun gebang atawa nu ku para ahli sok disebut nipah ngagunakeun mangsi ...

                                               

Babad Banten

Babad Banten nyaéta hiji karya sastera sajarah, dikarang di puseur dayeuh Kasultanan Banten mangsa tengah abad ka-17. Aslina ditulis dina hurup Arab sarta basana Jawa Banten, dicutat sababaraha kali sapanjang abad-abad saterusna. Salinanana ditul ...

                                               

Babad Cirebon

Babad Cirebon nyaéta karya sastra sajarah nu disusun dina tengah abad ka-19 di Cirebon jeung nyaritakeun kamekaran Kasultanan Cirebon ti awal nepi ka mangsa penjajahan Inggris di pulo Jawa. Karéréan carita nyaritakeun Sunan Gunung Jati salaku nu ...

                                               

Barata Yuda I (Wawacan Mahabarata)

Barata Yuda I nyaéta wawacan bagian tina Wawacan Mahabarata anu dianggit ku R. Satjadibrata. Bagian ieu mangrupa bagian anu pangmunelna dina epos Mahabarata, nu ngagambarkeun kabingbang Arjuna nu kudu perang ngalawan dulur, sepuh jeung guruna. Di ...

                                               

Carita Purnawijaya

Carita Purnawijaya mangrupa hiji karya sastra Sunda Kuna dina wangun puisi dalapan engang nu nyaritakeun lalampahan Purnawijaya ka naraka.

                                               

Carita Ratu Pakuan

Naskah lontar koléksi Perpustakaan Nasional RI, diteundeun dina peti No. 15 koropak 410. Ditulis ngagunakeun aksara jeung basa Sunda kuna. Téks ieu mimiti diumumkeun ku Atja. Asalna ieu naskah téh ti Radén Saléh nu dibikeun ka Masyarakat Batavia ...

                                               

Daluang

Daluang téh keretas tradisional, nu dijieun tina kulit tangkal saéh, tapi réréana mah urang Sunda maké istilah keretas saéh. Biasana daluang jadi bahan nulis dina naskah buhun. Teu di Sunda hungkul, daluang gé jadi bahan keur kaperluan nulis di d ...

                                               

Daptar naskah Sunda

Bujangga Manik Séwaka Darma Carita Purnawijaya Pantun Ramayana Carita Turunan Rama jeung Rahwana Sri Ajnyana Kawih Paningkes Carita Ratu Pakuan

                                               

Sanghyang Raga Déwata

Sanghyang Raga Déwata téh nyaéta salah sahiji naskah Sunda kuna koléksi Musieum Negri Sribaduga Jawa Kulon nomer inventaris 07.106. Ditulis dina bahan lontar lobana 50 lempir kalawan maké aksara pranagari jeung basa Sunda kuna.

                                               

Sanghyang Sasana Maha Guru

Sanghyang Sasana Maha Guru téh nyaéta naskah Sunda Kuna nu kiwari diteundeun di Perpustakaan Nasional RI kalayan nomor koléksi L 621 peti 15. Eusi naskah téh ngawengku 49 bab ngeunaan konsép-konsép kaagamaan Sunda Kuna katut aturan-aturan anu kud ...

                                               

Wawacan

Wawacan nyaéta salah sahiji karya sastra wangun prosa heubeul panjang nu dianggit maké patokan pupuh. Ku kituna, wawacan dianggap salah sahiji carita anu didangding jeung digelarkeun dina puisi pupuh. Ku kituna, bisa dicindekkeun yén wawacan téh ...

                                               

Wawacan Ahmad Muhamad

Ahmad jeung Muhamad nyaéta putrana Syéh Jagung, raja nagara Syam anu indit tapa. Ibuna meserkeun manuk perkutut pancawarna nu dipikahoyong ku Nakoda anu pernah ngimpikeun manuk ajaib éta lamun didahar sirahna jelema anu ngadahar bakal jadi raja, ...

                                               

Wawacan Batara Rama

Wawacan Batara Rama nyaéta wawacan anggitan R.A.A Martanagara dumasar kana Serat Rama dina basa Jawa. Asalna tina carita India, Ramayana. Aya naskah dina aksara jeung basa Sunda Buhun nu judulna Ramayana, tapi dina wangunan carita pantun, eusina ...

                                               

Wawacan Endén Saribanon

Wawacan Endén Saribanon nyaéta wawacan anggitan R. Méméd Sastrahadiprawira dina taun 1923. Ningal titimangsa medalna, ieu buku ditulisna saméméh Méméd jadi rédaktur Balai Pustaka, jigana sajaman jeung nulis Jodo Pakokolot anu kungsi dimuat dina m ...

                                               

Wawacan Kidung Sunda

Wawacan Kidung Sunda nyaéta wawacan anu dianggit tina naskah Kidung Sunda dina basa Kawi nu kapanggih di Bali. Henteu disebut saha anu nganggitna dina basa Sunda. Tapi dina katerangan anu dimuat dina tungtung Wawacan Kidung Sunda, diterangkeun yé ...

                                               

Wawacan Layang Muslimin Muslimat

Wawacan Layang Muslimin Muslimat nyaéta naskah kuno karangan R.Asep Martawijaya urang Pataruman Tarogong Garut anu ditulis dina wangun wawacan. Ieu naskah téh eusina mangrupa sastra kaagamaan ngeunaan bebédaan istilah wajib jeung fardu, solat lim ...

                                               

Wawacan Mahabarata

Wawacan Mahabarata nyaéta wawacan anu dianggit tina carita Mahabarata ti India. Ieu wawacan kabagi jadi judul-judul leutik anu jumlahna aya 11 buku. 7 judul dianggit ku R. Méméd Sastrahadiprawira, nyaéta Luluhur Pandawa, Pandawa Jajaka, Pandawa P ...

                                               

Wawacan Panji Wulung

Wawacan Panji Wulung nyaéta wawacan anu dianggit ku R. H. Moehamad Moesa taun 1871, nu dina mangsa Hindia Walanda populér pisan sabab dikaluarkeun ku Lands Drukkerij nu tuluyna jadi Commissie voor de Volkslectuur sarta ahirna jadi pamedal Balai P ...

                                               

Wawacan Ratu

Wawacan Ratu Malawadurki dianggit Moech. A. Affandie. Moech. A. Affandie réa nyusun carita wayang, réa anu dipintonkeun ku para dalang wayang golék anu sok ngayakeun pintonan di Yayasan Pusat Kabudayaan, sarta disiarkeun ku RRI Bandung dina taun ...

                                               

Wawacan Rengganis

Wawacan Rengganis nyaéta wawacan saduran R.H. Abdoelsalam tina basa Jawa, mangrupa salah sahiji vérsi tina siklus carita Amir Hamzah, anu dina basa Jawa disebut Serat Ménak da tokoh utamana Amir Hamzah apan ménak Arab. Lalakon Amir Hamzah nu lian ...

                                               

Wawacan Wayang Purwa

Wawacan Wayang Purwa nyaéta wawacan anu dianggit ku M. Winatahardja dumasar kana pakem Tegal numutkeun dalang Djajaatmadja. Pamedalan jiild I-na dilaksanakeun ku pangurus Pagoejoeban Pasoendan Cabang Tasikmalaya anu méré lukeun waragad pikeun nga ...

                                               

Candi Pawon

Candi Pawon nyaéta hiji candi nu aya di antara Candi Borobudur jeung Candi Mendut, kurang leuwih 1750 méter ti Candi Borobudur sarta 1150 méter ti Candi Mendut. Candi ieu mulai dipugar taun 1903. Tacan aya bisa mastikeun kunaon ngaranna Pawon. J. ...

                                               

Babancik

Babancik atawa t angga imah panggung nyaèta tangga naèk-turun dina waktu asup-kaluar imah. Dijieun tina suluh atawa lolobana tina awi. Dina usum hujan, jalma ngarumbah suku dina babancik atawa papanggè. Lamun makè Gamparan,Bakiak,Tarumpah atawa d ...

                                               

Balé

Balé nyaéta hiji wangunan anu diadegkeun pikeun kapentingan balaréa, balé ilaharna aya diunggal désa. Dipaké pikeun kaperluan ibadah, gempungan, atawa ngagarap tur ngaréngsékeun rupa-rupa pagawéan. Balé ogé dimangpaatkeun pikeun jalma lian atawa ...

                                               

Bangbarung

Bangbarung nyaéta Kusén dina lawang panto anu beulah handap, bangbarung ogé bisa dipaké pikeun nyebut kana kusén jandéla beulah handapna. Bangbarung téh mindeng dipaké diuk ngalungsar bari nyarandé kana tihang panto.

                                               

Imah

Harti lain tina imah tempo di Imah. Imah dina harti nu geus umum nyaéta struktur wangunan beunang manusa nu dihalangan atawa dipindingan ku dingding jeung diiuhan hateup. Imah mangrupa hiji tempat keur nyingkahan présipitasi, kaanginan, kapanasan ...

                                               

Paraseuneu

Paraseune Paraseuneu nyaéta para/lalangit nu dijieun leuwih handap perenahna luhureun hawu. Maksudna sangkan kahontal mangsa nyokot suluh, dipaké paranti nunda tur ngagaringkeun suluh sangkan garing/henteu besem, nunda hasil tatanén sangkan hente ...

                                               

Wangunan Sunda

Wangunan Sunda nyaéta wangunan anu aya tur diaku salaku tempat cicing, usaha, tur pamaréntah di tatar Sunda. Cirina nyaéta konsép wangunan anu luyu jeung kaayaan alam jeung pangabutuh balaréa di tatar Sunda.

                                               

Kabah

Ka’bah nyaéta wangunan nu bentukna kubus nu ayana di Mekkah, Arab Saudi, jeung mangrupa situs pangsucina keur umat Islam.

                                               

Masjid Umar

Kubah Cadas Ar. قبة الصخرة - Qubbatus Shokhroh mangrupa salah sahiji situs Islam di Al-Quds. Wangunan ieu dijieun antara 687 nepi ka 691 ku Khalifah ka-9, Abdulmalik. Kadang disebut Masjid Umar najan sabenerna mah lain masjid, sabab Khalifah ka-2 ...

                                               

Beton

Beton nyaéta salah sahiji jenis bahan wangunan sarupaning batu anu boga sipatna awét sarta kuat. Beton diwangun ti campuran keusik sarta bahan agregat anu ditalian jeung semén sarta cai. Bahan agregat geus dipaké saprak 2000 taun ka tukang, conto ...

                                               

Vaksin

Vaksin nyaéta préparasi nu dipaké pikeun ngaronjatkeun imunitas kana hiji kasakit inféksi. Istilah ieu diturunkeun tina istilah cacar sapina Edward Jenner, nu mun disuntikkeun ka manusa bakal ngajaga manusa tina kasakit cacar. Vaksin téh dumasar ...

                                               

Agronomi

Agronomi bisa disebut salaku produksi tutuwuhan, jeung dihartikeun hiji usaha manajemén tutuwuhan jeung lingkungana pikeun meunangkeun hasil nurutkeun tujuan. Aya dua tujuan, nyaéta pikeun ngamaksimalkeun output atawa ngaminimalkeun input guna ng ...

                                               

Gulma

Gulma nyaéta tutuwuhan nu teu akur jeung tempat jadina atawa anu tumuwuh heneuweuh di tempat nu sakuduna. Gulma kaasup kana tutuwuhan anu kaayanana bisa ngaganggu kana tutuwuhan nu séjén. Gulma mangaruhan loba fase tina budidaya sarta matak nyieu ...

                                               

Hérbisida

Hérbisida nyaéta sanyawa atawa bahan anu sumebar dina lahan pertanian pikeun ngurangan atawa ngabasmi tutuwuhan nu nurunkeun kana hasil. Herbisida ogé bisa disebut bahan kimia keur maéhan atawa ngamusnahkeun gulma. Lahan pertanian biasana dipelak ...

                                               

Kompos

Kompos nyaéta hasil parsial dékomposisi / teu lengkep tina campuran bahan organik nu bisa digancangan sacara artifisial ku rupa-rupa populasi mikroba dina kondisi lingkungan nu haneut, beueus, jeung aérobik atawa anaérobik. Nyieun kompos pikeun n ...

                                               

Paternakan

Paternakan nyaéta kagiatan ngembang biakeun jeung ngabudidayakeun sato keur meunangkeun mangfaat jeung hasil tina éta kagiatan. Harti paternakan teu tangtu kana nginguna wungkul, ngajaga jeung beternak béda perenahna dina goldisetel. Nu tegalan t ...

                                               

Rohangan hapa

Rohangan hapa atawa vacuum nyaéta volume rohangan anu pada dasarna kosong ku materi, saperti tekanan gas éta rohangan kurang ti tekanan atmosfir baku. The Latin term in vacuo is used to describe an object as being in what would otherwise be a vac ...

                                               

Éléktrolisis

Dina widang kimia jeung manufaktur, éléktrolisis nujul ka métodeu misahkeun unsur-unsur jeung sanyawaan nu kabeungkeut sacara kimia ku cara diasupan arus listrik. Sanyawa ionik dileyurkeun dina hiji pelarut, atawa dilééhkeun ku panas,antukna ionn ...

                                               

Dial Up

Dial-up connection atawa disingget dial-up nyaéta istilah basa Inggris pikeun téknologi informasi anu nujul kana aksés Internet kalayan ngagunakeun sambungan telepon tetep atawa telepon mobil. Mimitina komputer, ngaliwatan modem nelepon ka nu nga ...

                                               

Meme Internét

Internet meme nyaéta naon waé nu jadi kasohor tina internét, contona gambar, vidéo, atawa malah jelema. Internét meme biasana kacipta lamun saurang jalma nyieun atawa ngunggah naon waé di internét, tuluy nyebar sacara luas. Kecap meme dicetuskeun ...

                                               

Optimasi Mesin Paneang

Optimisasi mesin panéang nyaéta rarangken prosés anu dilakukeun secara sistematis yanu tujuana ningkatkeun volume jeung kualitas trafik kunjungan kana mesin panéang ka situs web nu tangtu anu ngamangfaatkeun mekanisme gawé atawa algoritma mesin p ...

                                               

Klasifikasi dokumén

Klasifikasi dokumén nyaéta hiji masalah dina élmu informasi. Tugasna taya lian pikeun nempatkeun hiji dokumén kana hiji atawa sababaraha kategori, dumasar eusina. Pancén klasifikasi dokumén bisa dibagi kana dua cara: supervised document classific ...

                                               

Sindangan

Dina élmu komputer, sindangan Ing. cache, dibaca "kés" hartina kumpulan data salinan ti nu aslina nu disimpen di tempat séjén. Hal ieu ditujukeun pikeun ngirit, mun data aslina "mahal", dina harti hésé dicokotna. Mun datana geus disindangkeun cac ...

                                               

Basa program

Basa program nyaéta basa jieunan nu bisa dipaké keur ngadalikeun paripolah hiji mesin, utamana komputer. Basa program, saperti basa alami, dihartikeun ku aturan sintaksis jeung semantik keur ngajelaskeun struktur jeung hartina. Loba basa program ...

                                               

Saluran gambar kelir

Saluran gambar nyaéta hiji istilah nu dipaké keur ngagambarkeun komponén-komponén nu hususna atawa ilaharna dipaké antara sumber gambar, jeung renderer gambar, atawa keur ngajalankeun pamrosésan gambar digital panengah nu ngandung dua atawa leuwi ...

                                               

Advanced Technology Attachment

AT Attachment nyaéta standar interface keur ngahubungkeun parangkat panyimpen saperti hard disk jeung drive CD-ROM dina jero komputer pribadi, nu dipiara ku komite X3/INCITS T13. Loba istilah jeung sinonim pikeun ATA, kaasup singkatan saperti IDE ...

                                               

Cakram optik

Dina komputasi, réproduksi sora, jeung vidéo, hiji cakram optik nyaéta hiji cakram nu rata tur buleud tempat nyimpen data dina legok) dina beungeut ratana - nu ngaruntuy ngawangun tapak nu tuluy tinuluy tur wangunna spiral nu ngagedéan ti tapak p ...

                                               

Meridian Lossless Packing

Meridian Lossless Packing nyaéta téhnik komprési lossless nu proprietary pikeun ngomprési data audio PCM anu dimekarkeun ku Meridian Audio, Ltd. MLP mangrupa métode komprési tanpa rugi pikeun eusi DVD-Audio sering diiklankeun ngagunakeun logo Adv ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →