ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 28                                               

Carita rahayat

Carita rahayat, disebut ogé folklor mangrupa salah sahiji wangun tradisi lisan anu sumebar di tatar Sunda. Kabéhdieunakeun carita rahayat téh geus mindah rupa jadi wangun tradisi tulis. Carita-carita rahayat di Tatar Sunda réa pisan contona, sape ...

                                               

Gurindam

Gurindam nyaéta ragam sajak heubeul, kawangun ku dua baris anu guru laguna a-a, baris anu kahiji mangrupa sabab atawa sarat, sedengkeun baris anu ka dua mangrupa eusi atawa mana. Baris ka hiji anu patali sacara langsung jeung baris ka dua, anu ng ...

                                               

Idélalismeu

Idélalismeu Nyaéta paham atawa wanda karangan rékaan mintonkeun tokoh-tokoh,kajadian carita, pasipatan para palaku,cita-cita, kaéndahan, jsté. anu idéal, sampurna sakumaha anu dipiharep atawa diangen-angen; sakapeung karasa teu luyu jeung kanyata ...

                                               

Immagine & Poesia

Gerakan ieu didirikan di Alfa Teatro, Torino, Italia taun2007, ku sajumplukan leutik penyair sarta seniman kaasup Aeronwy Thomas, putri Dylan Thomas, Lidia Chiarelli, Gianpiero Actis sarta séjén-séjén, anu percaya yén kakuatan kecap-kecap ditulis ...

                                               

Kanjut Kundang (antologi sajak Sunda)

Kanjut Kundang, aslina mah ditulis maké ejahan heubeul Kandjut Kundang, nyaéta salah sahiji antologi prosa jeung puisi Sunda anu munggaran, dipilih sarta disusun ku Ajip Rosidi jeung Rusman Sutiasumarga.

                                               

Lubdhaka

Lubdhaka nya éta kitab anu disanggi ku Mpu Tanakung dina ahir abad ka-15, ogé dina ahir jaman Majapahit. Sanggian Mpu Tanakung nu lian nya éta Wrettasancaya. Eusi singgetna, aya hiji paninggaran nu kapeutingan di leuweung. Pikeun ngajauhkeun mané ...

                                               

Luka Bunga

Luka Bunga téh nyaéta kumpulan puisi Luka Bunga, dijieun ku Slamet Sukirnanto, medal mimiti taun 1991 ngaliwat penerbit Balai Pustaka, Jakarta. Dina kumpulan aya 81 puisi, anu dibedakeun jadi 3 jenis anu jejerna Bunga Batu, Luka Bunga, jeung Baht ...

                                               

Mimesis

Mimésis, dihartikeun ogé salaku séntasi, mimikri, tindakan éksprési, tindakan nu niru-niru, jeung répréséntasi urang. Mimésis dasarna aya dina diri manusa. Kusabab kitu, teu kudu dihartikeun nu cirén négatif. Kalawan kitu ogé, mimésis mangrupa ak ...

                                               

Minemonic

Minemonic mangrupa istilah mnemonic kawit ti nami Déwi Yunani kuno Mnemosye,déwi mémori. Mémori diaku salaku kaparigelan méntal buhun dina sajarah kahirupan manusa. Istilah mnemonic tos dikenal dina élmu matématika, ogé ku loba téknik, sapertos: ...

                                               

Monogram

Monogram, tanda atawa huruf-huruf nu digabungkeun jadi hiji, biasana ngagunakeun huruf-huruf awal pikeun nunjukeun identitas hiji jalma,organisasi,lembaga jsb. Monogram dibedakeun jeung monograf, tulisan patali jeung hiji bagian dina pasoalan tin ...

                                               

Morfologi

Morfologi ; Morphology nyaéta hiji élmu pangaweruh anu museurkeun diajarna dina widang wujud luar tina awak mahluk hirup. Morfologi nalungtik sagala rupa tina wangun kecap, sareng pangaruhna tina ayana parobahan-parobahan kecap kana golongan keca ...

                                               

Naturalismeu (sastra)

Naturalismeu atawa naturalisme nyaéta aliran sastra nu karya-karyana salawasna méré gambaran kahirupan manusa sacara gembleng. Naturalismeu téh enas-enasna mah lain dina lebah nyipta wanda karangan wungkul, tapi corak fiksi anu dimekarkeun ku pah ...

                                               

Novel

Novel nyaéta salah sahiji wangun prosa wanda carita rékaan nu eusi jeung jalan caritana panjang tur loba bagéan-bagéanna. Diwangun ku basa lancaran, palaku anu ngalakonna loba, mangsa nu kacaturna lila. Sanajan kaasup carita fiksi, palaku, jalan ...

                                               

Novel remaja

Novel rumaja nyaéta novél nu eusi sarta pamacana para rumaja. Umurna diwates keur budak SMA jeung perguruan tinggi prasarjana.Sacara psikologis umur ieu mindeng disebut miboga parobahan sacara émosional nu teu puguh,ciri masa pubertas. Carita lol ...

                                               

Pamarekan Mimetik (Sastra)

Pamarekan Mimetik nyaéta salah sahiji wacana titinggal Plato jeung Aristoteles dina masa filsafat kuno nepi ka masa Abrams nu ngajadikeun salah sahiji pamarekan utama dina nganalisis sastra salian ti pamarekan pragmatik, ekspresif jeung objektif. ...

                                               

Pantun Kuningan

Pantun Kuningan mangrupa lalakon-lalakon pantun anu asalna atawa populèr di daèrah Kuningan; atawa wanda pagelaran mantun daèrah Kuningan. Ieu istilah di antarana disebut dina buku carita pantun Ratu Bungsu Karma Jaya atawa Lutung Leutik.Tacan ka ...

                                               

Prosa

Prosa nyaéta karangan dina rakitan basa sapopoé; lancaran, tanpa ngolah atawa ngatur intonasi anu matok. Wanda prosa aya nu heubeul jeung aya nu anyar.Karya sastra anu heubeul dina wangun prosa nyaéta Dongéng. Dongéng rupa-rupa pisan jenisna. Aya ...

                                               

Puisi

Puisi atawa Sawér téh saenyana mah rumpaka sawér, anu biasa dikawihkeun atawa ditembangkeun ku tukangna dina upacara nyawér. Upama ditilik wangun puisi mah, aya anu dina wangun sair, pupuh, jeung sisindiran. Wangun mana anu diutamakeun aya patali ...

                                               

Satria

Satria mangrupa istilah dina seni pagelaran sandiwara dina lalakon babad atawa desik. Tina sisi carita, satria ngaranna anu disebut palaku utama atawa protagonis téh sok disebut nu boga lalakon atawa anak muda. pangna disebut satria bisa jadi lan ...

                                               

Strukturalisme

Strukturalisme, asal kecapna tina struktur, anu hartina nyaéta ayana hubungan anu tetep antara unsur nu hiji jeung unsur séjénna. Dina ulikan sastra, strukturalisme nyaéta pamarekan anu nyawang karya sastra sacara objektif hartina anu diajénna té ...

                                               

Téma

Téma nyaéta inti carita atawa jejer anu diwangun tina runtuyan kajadian carita dina prosa. Téma téh asal kecapna tina thema < tithenai nu hartina téh neundeun. Téma téh aspék carita nu sajajar jeung mana dina pangalaman manusa nu salawasna mib ...

                                               

Éksprésionismeu (sastra)

Éksprésionismeu atawa éksprésionisme nyaéta ngaran hiji gerakan dina widang sastra jeung seni séjénna di Jerman anu muncak antara taun 1910-1925, persis saméméh jeung sabada Perang Dunya I. Para panaratasna ti kalangan seniman jeung pangarang anu ...

                                               

A (kana)

あ dina hiragana atawa ア dina katakana salah sahiji kana Basa Jepang nu ngawakilan hiji mora. Cara ngucapkeunna /a/. あ dumasar kana gaya sōsho tina kanji 安, sarta ア tina radical kanji 阿. Dina susunan abjad sistem Basa Jepang modérn, mangrupa ...

                                               

Adjéktif

Adjéktiva atawa kecap sipat nyaéta kelas kecap nu ngarobah nomina atawa pronomina, biasana kalayan ngajlaskeun atawa ngajadikeunnana jadi leuwih spésifik. Adjéktiva bisa nerangkeun kuantitas, kacukupan, runtuyan, kualitas, atawa panekenan hiji ke ...

                                               

Alih Aksara Koréa anu Disampurnakeun

Alihaksara Koréa anu Disampurnakeun atawa Éjahan Basa Koréa anu Disampurnakeun nyaéta sistem romanisasi resmi basa Koréa di Koréa Kidul. Sistem ieu mimitian dipaké saprak 4 Juli 2000 pikeun ngagantikeun sistem McCune-Reischauer.

                                               

Basa Azerbaijan

Basa Azerbaijan atanapi Basa Azeri atanapi Turk Azerbaijan nyaéta hiji basa ti rungkun basa Turk, dipaké utamina di Asia kidul-kulon ku urang Azerbaijan, utamina di Azerbaijan jeung Iran beulah kalér-kulon. Basa Azerbaijan mangrupa anggota ti Ogh ...

                                               

Basa Batak

Basa Batak nyaéta basa nu dipaké ku masarakat sélér Batak di Sumatra Kalér. Ieu basa kaasup kana dapuran Northwest Sumatra-Barrier Islands dina dapuran basa Melayu-Polinesia. Sacara gurat badag, para ahli ngabédakeun basa Batak jadi dua rungkun b ...

                                               

Basa Italia

Basa Itali sajenis basa Roman nu dipaké ku sabudeureun 70 juta jeulema, nu mayoritas di Itali. Basa Itali Standar nu dumasar ka dialék Toscana jeung samacam basa campuran di Italia Selatan jeung bahasa Gallo-Roman di Kulon. Basa Italia standar lo ...

                                               

Basa Jawa

Basa Jawa kagolong kana basa Austronesia, nyaéta basa-basa nu dipaké ku bangsa pribumi di kapuloan di beulah kidul-wétaneun buana Asia. Basa Jawa sumebar ti mulai pucuk kulon pulo Jawa, Banten nepi ka pucuk wétan Banyuwangi. Lian ti éta, basa ieu ...

                                               

Basa Kawi

Basa Kawi nyaéta salah sahiji jenis basa anu pernahna tumuwuh di pulo Jawa dina mangsa karajaan-karajaan Hindu-Buda, dipaké pikeun nulis karya-karya sastra. Dina tradisi Jawa basa Kawi ogé disebut basa Jawa Kuna, anu mangrupa basa Jawa Kuna murni ...

                                               

Basa Benggala

Basa Benggala) nyaéta hiji basa ti rungkun basa Indo-Arya. Basa ieu téh basa pribumi ti wewengkon di beulah wétan Asia Kidul nu kawanoh salaku Benggala, anu ngawengku wewengkon Bangladés, nagara bagian Benggala Kulon di India, sarta sabagian tina ...

                                               

Basa Batawi

Basa Betawi atawa Melayu Dialék Jakarta atawa Melayu Batavia nyaéta salah sahiji basa anu mangrupa basa ti Melayu. Mararehna anu ngagunakeun basa ieu disebut urang Batawi. Basa ini hampir saumur jeung ngaran daérah tempat basa ieu dikembangkeun, ...

                                               

Chōonpu

Chōonpu atawa ogé dipikawanoh kalayan onbiki, bōbiki, nyaéta tanda anu dituliskeun dina hiragana sarta katakana anu némbongkeun perpanjangan bacaan. Chōonpu dituliskeun jeung gurat horizontal manakala arah penulisan ditulis ti kénca ka katuhu, ta ...

                                               

Dari (Basa Pérsia)

Dari atanapi Fārsī-ye Darī dina harti historis ngarah ka Basa Pérsia luhur ti Sassanids. Dina pamakéan kontémporér, hartina ngarah kana dialék basa Pérsia modérn nu dipaké di Apganistan, sarta ku kituna kawanoh salaku Basa Pérsia Apgan dina sabab ...

                                               

Rungkun basa Indo-Arya

Rungkun Basa Indo-Arya ngawengku hiji bagian ti rungkun basa Indo-Iran, nu mana mangrupa bagian ti rungkun basa Indo-Éropa. Panyatur Indo-Arya ngawangun kira-kira saparo ti sadaya panyatur Indo-Éropa. Indo-Arya ogé miboga leuwih ti saparo ti sada ...

                                               

Basa Pastun

Basa Pastun, ogé kawanoh salaku Apgan jeung Pathan, nyaéta basa asli urang Pashtun ti Asia Kidul jeung Tengah. Basa ieu mangrupa anggota ti rungkun basa Iran Wétan, dipaké di Pakistan jeung Apganistan sarta ku diaspora Pastun di sakuliah dunya.

                                               

Basa Romani

Romani atanapi Romany, Gypsy atanapi Gipsy nyaéta sadaya ti sababaraha basa nu dipaké ku utamina urang Romani. Basa-basa éta mangrupa basa Indik, kadang dikelompokkeun dina zona "Tengah" atanapi "Kalér-Kulon", kadang gé dipertimbangkeun salaku ca ...

                                               

Basa Rusia

Basa Rusia nyaéta hiji Basa Slavia nu utamina dipaké di Rusia, Bélarus, Uzbékistan, Kazakhstan, jeung Kirgizstan. Basa ieu ogé loba dipaké di Ukraina, Moldova, Latvia, Tajikistan, Turkménistan, Éstonia jeung nagara-nagara lian nu pernah jadi bagi ...

                                               

Poé Pépéro

Poé Pépéro nyaéta hiji tradisi di Koréa Kidul nu sarua jeung Poé Valentine atawa Sweetest Day. Dingaranan kitu téh dumasar kana snack Koréa Pépéro katut diayakeunana acara ieu tanggal 11 Nopémber, sabab tanggal "11/11" téh siga lima potongan Pépé ...

                                               

Webtoon

Webtoon, ogé dikenal jeung komik daring, mimitina dijieun di Koréa Kidul; Daum nyieun portal webtoon dina taun 2003, dipiluan ku Naver dina taun 2004., Naver geus ngapublikasikeun 520 webtoons jeung ngaluncurkeun LINE Webtoon, sedengkeun Daum geu ...

                                               

Geisha

Geisha nyaéta artis-penghibur tradisional Jepang. Di wewengkon Kansai watesanna Geiko sarta memeh jadi geisha, Maiko geus aya saprak Restorasi Meiji. Geisha ilahar dina abad ka-18 jeung ka-19; nepi ka ayeuna masih aya, sanajan jumlahna beuki ngur ...

                                               

Kalénder panonpoé Thai

Kalénder panonpoé Thai, Suriyakati, mangrupa kalénder resmi tur ilahar di Thailand ti saprak dipaké ku Raja Chulalongkorn taun 1888, sok sanajan ari keur bisnis jeung perbankan mah kadang-kadang maké kalénder ti Kulon ogé. Kalénder Thai nunjukkeu ...

                                               

Aki

Aki nyaéta sesebutan ka ramana bapa atawa indung urang; éyang pameget. Ogé sesebutan ka pala putra ti rakana indung-bapa urang, sok disebut ogé kakang.Aki dipaké ogé nyebut ka dulur atawa sadérék ti aki urang, sesebutan aki nunjul ogé ka batur at ...

                                               

Bapa

Bapa nyaéta kolot lalakina anak. Gumantung kana hubungannana jeung anak, "bapa" bisa mangrupa bapa pituin atawa bapa angkat. Panggilan "bapa" ogé bisa jadi keur singsaha waé anu sacara de facto tanggung jawab miara anak sanajan di antara duanana ...

                                               

Pancakaki

Pancakaki nyaéta hiji sistem nu ngagambarkeun hubungan kulawarga. Bangsa-bangsa di dunya atawa nu basana béda bisa waé mibanda pola-pola nu ampir sarua. Upami kitu, narẢjamahkeun hiji istilah ka basa séjén minangka pagawéan nu teu susah. Ngan sak ...

                                               

Angkatan muda siliwangi

Angkatan muda siliwangi nyaéta organisasi massa pamuda di Jawa Kulon nu diadegkeun kaping 10 november 1966 di Bandung ku 20 urang tokoh pamuda nu dirojong ku Kodam VI Siliwangi. Nu ngadegkeun éta di antarana nyaéta alm. Cécé Hidayat Padmadinata, ...

                                               

Fédérasi Maénbal ASEAN

Fédérasi Maénbal ASEAN atawa mindeng disingget nyaéta bagian tina Konfédérasi Maénbal Asia Tenggara. "ASEAN" nyaéta wancahan tina Association of South East Asian Nations. AFF diadegkeun taun 1984 ku Thailand, Filipina, Brunei, Singapura, Malaysia ...

                                               

Gerakan Pramuka Indonésia

Pramuka mangrupa singkatan tina Praja Muda Karana Ari nu disebut kepramukaan nyaéta prosés atikan diluar sakola jeung diluar lingkungan kulawarga dina wangun kagiatan anu ngirut ati,pikabungaheun, séhat, disiplin, puguh udaganana, praktis anu dia ...

                                               

Pusat Studi Sunda

Yayasan Pusat Studi Sunda nyaéta hiji lembaga nu diadegkeun dina taun 2002. Mangrupa hasil rékomendasi tina Konferénsi Internasional Budaya Sunda di Bandung nu diayakeun ku Yayasan Kebudayaan Rancagé gawé bareng jeung Toyota Foundation salaku spo ...

                                               

Adab

Adab nyaéta norma atawa aturan ngeunaan sopan santun anu didasarkeun kana aturan agama, utamana Agama Islam. Norma ngeunaan adab ieu digunakeun dina paya kumbuh kahirupan antara manusa jeung manusia, tatangga jeung tatanga, ogé kaum jeung kaum. S ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →