ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 17                                               

Tuyul

Tuyul nyaéta hiji budak leutik anu kira-kira umurna 2-3 taun, kulitna hideung péot jiga kolot, kotor pisan jeung buligir, najan maké papakéan ogé ngan maké calana hungkul. Dina sababaraha daérah di Indonésia pernah diramékeun ku ayana kajadian pe ...

                                               

Ucang-Ucang Anggé

Ucang-ucang anggé nyaéta kawih kaulinan anu biasana dilakukeun ku budak atawa kolot nu keur ngasuh budakna, bari ucang-ucangan diuk dina golodog nu aya kolongan, sukuna diayun-ayunkeun ka hareup jeung ka tukang ka lebah kolong handapeun pangdiuka ...

                                               

Ucing sumput

Ucing-ucingan nyaéta kaulinan néangan batur nu nyumput upama saurang jadi ucing. Biasana ucing ngitung heula méré waktu batur nyumput saacan kudu néangan kabéhanana. Aya rupa-rupa aturan. Kaulinan ieu: petak umpet) kawentar di mamana, hususna di ...

                                               

Ucing-ucingan

Ucing-ucingan biasana dipaenkeun ku leuwih ti 2 urang. paraturananan dimimitian ku undian/hompimpah pikeun nangtukaeun saha ucingna. budak anu kabagen jadi ucing kudu ngudag babaturanana sangkan beunang katoel/katepak. aya dua paraturan nyaéta mu ...

                                               

Uka Candrasasmita

Taman Siswa, Cirebon 1946-1948 Jurusan Purbakala dan Sejarah Kuno, Fakultas Sastra, UI lulus taun 1960 SLTA Yayasan Memajukan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan YMIK, Jakarta lulus taun 1952 Taman Dewasa, Cirebon 1949, kaselang ku jadi Tentara Pelaj ...

                                               

Wéwé Gombél

Wéwé Gombél nyaéta dina tradisi Jawa mah roh jahat atawa jurig anu resep nyulik atawa mawa budak leutik anu keur ulin nu ditinggalkeun ku kolotna nu teu tanggungjawab, ngan wéwé gombél ieu mah tara nepi ka nyulik atawa mawa budak, ngan saukur nyi ...

                                               

Édi S. Ékajati

Prof. Dr. H. Édi S. Ékadjati nyaéta ahli sajarah Sunda jeung sajarah Indonesia. Dipikawanoh minangka pakar naskah Sunda. Terahir anjeunna jadi Guru Besar jeung dosén Fakultas Sastra Universitas Padjajaran sarta Pupuhu Pusat Studi Sunda.

                                               

Étém

Étém nyaéta pakakas sabangsa péso anu dijieun husus paranti ngala paré ranggeuyan. Peperenian Urang Sunda. Bandung: Kiblat Buku Utama Étém atawa ketam nyaéta salah sahiji péso leutik anu dipaké keur ngala paré lamun keur panén, biasana paré nu ge ...

                                               

Biantara

Dumasar dina sipat ti eusi biantara, biantara bisa dibédakeun jadi: Biantara Laporan, nyaéta biantara anu eusina nyaéta ngalaporkeun hiji pancén atawa kagiatan. Biantara Pertanggungjawaban, nyaéta biantara anu eusina hiji laporan pertanggungjawab ...

                                               

Caturangga

Kecap caturangga robahan tina katuranggan, asalna tina turangga hartina kuda. Caturangga bisa dihartikeun kaweruh paranti mikanyaho tanda-tanda kuda, hadé henteuna pikeun diingu. ka dieunakeun aya sawatara anggapan, caturangga téh dihartikeun ogé ...

                                               

Daptar babasan jeung paribasa

Ieu di handap sawatara conto babasan jeung paribasa nu nuduhkeun hubungan papada jalma. Nyiruan teu resepeun nyeuseup nu pait-pait = umumna jalma tara resep sosobatan jeung nu miskin. Kawas hayam panyambungan = talamba-tolombo dina riungan lantar ...

                                               

Engang

Pikeun sato gegeremet, tempo Éngang. Engang téh nyaéta bagéan anu ngawangun kecap anu magrupakeun sempalan tina kecap dina hiji engap/rénghap napas, di mana raket patalina jeung pola tur wangunan kecap. Dina basa Indonésia disebutna suku kata. En ...

                                               

Kalimah (basa Sunda)

Kalimah ngantét id: kalimat majemuk diwangun ku dua kalimah atawa leuwih anu dikantétkeun atawa diréndonkeun. Dumasar kana susunanana, aya dua rupa kalimah ngantét: Kalimah ngantét satata, nyaéta upama kalimah-kalimah panyusunna satata atawa sada ...

                                               

Kecap barang

Kecap barang nyaéta kecap anu bisa nyicingan tempat jejer atawa obyék dina kalimah. Contona dina kalimah Arip keur maca buku, kecap Arip jeung buku dina éta kalimah mangrupa kecap barang. Ari ciri-ciri kecap barang di antarana: kecap barang tiasa ...

                                               

Kecap kantétan (basa Sunda)

Kecap kantétan nyaéta kecap anu di wangun ku cara ngantétkeun dua wangun dasar, boh cakal jeung cakal, boh kecap jeung kecap, atawa campuran duanana, sarta ngandung hiji harti mandiri. prosés ngawangun kecap kantétan disebut ngantétkeun. Kecap ka ...

                                               

Kecap rundayan (basa Sunda)

Kecap rundayan dina Basa Sunda nyaéta kecap asal anu geus dirarangkénan. Ku ayana rarangkén ieu, hiji kecap asal bisa ngajanggélék jadi ratusan kecap. Aturan rarangkén basa Sunda jeung kumaha conto cara ngalarapkeunana, bisa ditoong dina Poesaka ...

                                               

Kecap sulur

Kecap sulur atawa kecap gaganti ngaran/barang nyaéta kecap anu dipaké pikeun gaganti kecap barang. Kecap sulur bisa dibagi jadi sababaraha golongan, nyaéta:

                                               

Kirata

Kirata nyaéta istilah basa anu ngarujuk kana nyieun papanjangan atawa harti dina kecap anu geus aya tiheula. Kecap kirata éta sorangan mangrupa kirata tina kira-kira sugan nyata. Kirata ilahar aya di basa Sunda ku lantaran Urang Sunda anu mindeng ...

                                               

Klausa (basa Sunda)

Klausa téh nyaéta wangun gramatik anu jadi inti kalimah, sifatna prédikatif atawa diwangun ku hiji jejer jeung hiji caritaan prédikatif), boh dibarengan ku unsur-unsur kalimah séjénna boh henteu. Unsur inti klausa téh nyaéta jejer jeung caritaan. ...

                                               

Padalisan

Padalisan téh nyaéta bagian pada dina pupuh. Réana padalisan dina sapada hiji pupuh henteu sarua jeung pupuh séjénna; sarta unggal padalisan dina sapada hiji pupuh henteu sarua jumlah engangna jeung sora tungtungna. Jumlah engang dina sapadalisan ...

                                               

Pakeman basa

Pakeman basa nyaéta basa anu wangunna angger atawa matok, diwangun ku runtuyan kecap-kecap nu geus matok, cicing, hésé dionggétonggétna, atawa hésé robahna. najan kitu, teu ngandung harti pakeman basa téh henteu robah, pakeman basa bisa robah naj ...

                                               

Pamohalan

Pamohalan nyaéta hal-hal anu di luar akal, biasana aya dina dongéng atawa kajadian ahéng kawas mitos jeung légénda. BIsa ogé dilarapkeun kana hal anu moal mungkin kajadian mustahil.

                                               

Rarangkén barung

Rarangkén barung nyaéta rarangkén anu dipakéna babarengan pikeun ngawangun guna jeung harti kecap. Ciri utama rarangkén barung nyaéta: upama salasahiji rarangkénna dilaan, éta kecap téh teu bisa madeg mandiri. Rarangkén barung béda jeung rarangké ...

                                               

Sajarah éjahan basa Sunda

Éjahan basa Sunda robah ti mangsa ka mangsa. Nepi ka kiwari aya sababaraha éjahan anu kungsi dipaké dina basa Sunda. Upama disusun tur dipedar sacara kronologis, bisa kieu: Taun 1912: Terbit buku ngeunaan éjahan basa Sunda anu judulna Palanggeran ...

                                               

Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan

Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan perenahna aya di Jl. Naripan No.7 Bandung mangrupa salah sahiji gedung tempat pintonan seni kayaning wayang golék, tembang, tari tradisional Sunda, téater, pasanggiri, paméran lukisan atawa seni rupa lianna. Gedung ...

                                               

Huma

Huma nyaéta tempat melak paré di pasir, lain di sawah. Pare anu dipelakna husus keur dipelak di darat. Taneuh huma dina masarakat tradisional Sunda biasana dikokolakeun salila hiji nepi ka tilu taun. Sanggeus éta huma diingkeun jadi leuweung deui ...

                                               

Kacapi suling

Kacapi Suling nyaéta sajenis kasenian rakyat anu terdiri tina dua kacapi. Tina kacapi aya anu diiring nada dasar saréng nada variasi. Nada variasi aya macam-macam jenisna sesuai petiknan dina kawihna. Kahiji nada anu disébat ku gendangan kadua, n ...

                                               

Kila-kila

Kila-Kila nyaéta totondén ti alam kana naon-naon anu bakal kajadian ku urang. Jalma-jalma nu hirup tiheula saméméh urang nyaéta kolot atawa karuhun urang leuwih dalit jeung alam. Manusa miara alam nya kitu ogé alam miara manusa. Nya salah sahijin ...

                                               

Leuit

Leuit nyaéta ngaran wangunan tradisional nu gunana pikeun neundeun paré. Aya anu kolongna luhur aya ogé anu handap. Anu has tina leuit nyaéta panto jeung dingdingna. Panto leuit leuwih mémpér-mémpér kawas jandéla ti batan panto, ku sabab ayana di ...

                                               

Ngalaksa

Ngalaksa atawa upacara ngalaksa nyaéta upacara adat nu dilaksanakeun sabada panén raya. Ngalaksa téh asal kecapna tina laksa dirarangkén hareup nga- keur ngarobah jadi kecap pagawéan. Lengkepna, ngalaksa téh mangrupa upacara nyieun kadaharan laks ...

                                               

R.A.A. Kusumaningrat

Radén Aria Adipati Koesoemaningrat, bupati Cianjur 1834-1862 nu gedé jasana dina mekarkeun Tembang Sunda. Sok disebut ogé Dalem Pancaniti ku sabab mindeng menekung tafakur di pancaniti. Ngaran keur leutikna mah R.Hasan. Ti leuleutik diajar pantun ...

                                               

R.A.A. Wiranatakusumah V

Raden Adipati Aria Muharam Wiranatakusumah. Bupati Bandung, Menteri Dalam Negeri nu munggaran di Républik Indonésia, Ketua Déwan Pertimbangan Agung nu munggaran. Leuwih dipikawanoh ku sebutan Dalem Haji.

                                               

Aan Merdéka Permana

Aan Merdéka Permana nyaéta pangarang dina basa Sunda, lahir di Bandung kungsi diajar basa Jepang di Akademi Bahasa Asing Bandung tapi teu tamat. Sapopoéna jadi wartawan tabloid Galura. Karanganana basa Sunda mimiti dimuat dina Manglé tuluy dina G ...

                                               

Abdul Halim Syatari

Pikeun mantan Perdana Menteri Indonesia kalayan ngaran nu sarua, tingali: Abdul Halim. Abdul Halim atawa K.H. Abdul Halim, atawa kakoncara K.H. Abdul Halim Majaléngka ngarupikeun Pahlawan Nasional dumasar Kaputusan présidén Republik Indonesia, Su ...

                                               

Abdullah Gymnastiar

Abdullah Gymnastiar leuwih dipikawanoh Aa Gym nyaéta pamingpin Pasantren Daarut Tauhid. Cikal ti opat duduluran ieu, babar ka dunya kalayan ngaran Yan Gymnastiar, di Bandung. Awalna Aa Gym teu kungsi mikir baris jadi dai. Kahirupan anu dilakonan ...

                                               

Abdullah Mustappa

Abdullah Mustappa téh pangarang, wartawan, kolomnis, boh dina basa Sunda boh dina basa Indonesia. Satutasna namatkeun SD di Garut, anjeunna pindah ka Bandung. Satamatna ti SMA tuluy digawé di lingkungan Departemén P & K, tuluy di pausahaan Swasta ...

                                               

Acé Bastaman

Atjé Bastaman nyaéta pangusaha jeung wartawan Sunda. Saanggeus tamat Schkal School di Ciamis, Atjé ngalanjutkeun sakola ka MULO di Bandung, terus pindah ka Bogor. Saanggeus tamat, Atjé nuluykeun deui ka AMS di Jakarta. Karesepna kana widang pérs ...

                                               

Adé Komarudin

Dr. H. Ade "Akom" Komarudin, M.H., gumelar di Purwakarta, Jawa Barat, 20 Méi 1965; umur 55 taun) mangrupa pulitikus sénior Partey Golongan Karya anu ditunjuk jadi Katua DPR RI ngaganti anu Setya Novanto ngundurkeun diri 16 Désémber 2015. anjeunna ...

                                               

Agum Gumelar

Agum Gumelar nyaéta mantan Menteri Perhubungan dina Kabinet Gotong Royong. Saméméh jadi Menteri Perhubungan, Agung kungsi jadi Menteri Koordinator Politik, Sosial dan Keamanan Kabinet Persatuan Nasional, Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Kab ...

                                               

Ahmad Wiranatakusumah

Letjen Achmad Wiranatakusumah mangrupa sala sahiji tentara anu kantos mangku jabatan salaku Kepala Misi Pengembalian Irian Barat ti Walanda, Panglima Kostrad, sareng Sekretaris Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional. Riwayat pendidikan forma ...

                                               

Ali Sastramijaya

Ali Satramijaya nyaéta salah sahiji pamerhati Kabudayaan Sunda. Anjeuna kantos nyukrih élmu di SD, SMP, SMA, ogé kantos ngiringan kursus Manajemén di Bandung. Taun 1959, anjeuna angkat ka Walanda kanggé nyukrih élmu pendidikan téhnik, tapi teu la ...

                                               

Amirmachmud

Jenderal TNI Amir Machmud nyaéta inohong militér Indonesia. Lahir di Cimahi Jawa Barat tanggal 21 Pébruari 1923 – ngantunkeun di Cimahi tanggal 21 April 1995. Dina pamaréntahanana Amir kungsi nyangking kalungguhan jadi Menteri Dalam Negeri dina m ...

                                               

Aom Kusman

Radén Kusman Kartanagara, S.H atawa nu leuwih kasohor ku sebutan Aom Kusman, nyaéta salah sahiji inohong Sunda. Lahir ti pasangan RMN Kartanagara jeung Gurnita Yuyu nu asalna ti Sumedang. Riwayat atikanana, SD di Mardiyuwana Sukabumi, SMP di Daya ...

                                               

Asmirandah

Asmirandah lahir di Jakarta 5 Oktober 1989. Artis, bintang iklan, sutradara video klip, panyanyi, sarta panulis lagu. kabéh nyaéta profesina. Minangka wanoja multi talenta, Andah, nénéhna, tangtu metot perhatian loba lalaki. Tapi Andah jarang dic ...

                                               

Asép Sunandar Sunarya

Asép Sunandar Sunarya nyaéta salah sahiji dalang fénomenal dina wayang golék. Aya ogé anu nyaritakeun yén anjeunna saurang maéstro wayang golek di Indonésia. Salaku dalang wayang golek, Asep Sunandar Sunarya, panceg dina widang garapanana, teu in ...

                                               

Ayatrohaédi

Ayatrohaédi, jadi mahasiswa Fakultas Sastra taun 1959 Jurusan Ilmu Purbakala jeung Sejarah Kuna Indonésia. Sanggeus lulus taun 1964, Ayatrohaédi damel di Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional di Mojokerto. Kungsi ngajar di Fakultas Sastra Un ...

                                               

Barli Sasmitawinata

Barli Sasmitawinata nyaéta pelukis réalis asal Ranggagempol, Bandung, Indonésia. anjeunna mimiti ngaleukeunan dunya seni lukis kira-kira taun1930-an sarta mangrupa bagian ti "Jumplukan Lima" anu ogé anggotana kayaning Affandi, Hendra Gunawan, Sud ...

                                               

Rianti Cartwright

Rianti Rhiannon Cartwright nyaéta wanoja kalahiran Bandung, 22 Séptémber 1983 anu boga pacabakan jadi modél, aktris, sarta VJ MTV Indonésia. Rianti nyorang atikan di International Education Program Jurusan International Business and Marketing, Un ...

                                               

Chye Retty Isnendes

Chyé Rétty Isnéndés pituin urang Nagrak Sukabumi. Lahir tanggal 2 Désémber 1972. Panyajak, pangarang carita pondok, jeung panulis éséy dina basa Sunda. TK, SD, Madrasah jeung SMP-na di Nagrak sarta SMA-na di Cibadak. Taun 1993 miluan UMPTN tur lu ...

                                               

Cicih Rukésih

Cicih Rukésih atawa leuwih dipikawanoh ku sandiasma Cicih Cangkurileung nyaéta saurang sindén Sunda nu kasohor ogé minagka panyanyi jaipongan, kiliningan, sarta kacapian. Cicih geus ngarilis leuwih ti 100 album kasét, salah sahiji lagu hitna nyaé ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →